Hi?n nay, nhi?u ng??i nh?m l?n gi?a các khái ni?m quy ??nh v? nhà, ??t nh?: s? xanh, s? tr?ng, s? ?? và s? h?ng. Goldland xin ???c chia s? m?t s? thông tin v? nh?ng khái ni?m này và tính pháp lý c?a t?ng lo?i s? nh? sau:

Th? nh?t, hi?u th? nào v? s? xanh, s? tr?ng, s? ?? và s? h?ng?

– “S? xanh” là gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t do Lâm tr??ng c?p ?? qu?n lý, khai thác và tr?ng r?ng có th?i h?n (hình th?c là cho thuê ??t), khi h?t h?n thì có th? b? Lâm tr??ng thu h?i n?u nh? ??a ph??ng ?ó ch?a có chính sách giao ??t cho ng??i dân. Có m?t s? tr??ng h?p, Lâm tr??ng ch? cho thuê ??t nh?ng ng??i s? d?ng không ???c phép chuy?n nh??ng thì s? không th? chuy?n sang “S? ??” ???c.

– “S? tr?ng” ???c c?p theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 02/CP ngày 04/01/1979 c?a H?i ??ng Chính ph? v? ban hành ?i?u l? th?ng nh?t qu?n lý nhà c?a ? các thành ph?, th? xã, th? tr?n và Pháp l?nh nhà ? ngày 26/3/1991 c?a H?i ??ng Nhà n??c trong ?ó di?n tích ??t ???c c?p c?n c? theo h? s? và các gi?y t? liên quan c?a ng??i s? d?ng ??t ???c UBND xã, ph??ng, UBND huy?n, th? xã xác nh?n thì di?n tích ??t ghi trong gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? là ghi nh?n hi?n tr?ng s? d?ng ??t t?i th?i ?i?m c?p gi?y ch?ng nh?n. Nh? v?y, di?n tích ??t ???c ghi trong gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà có th? xem là ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t t?m th?i ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p ho?c có tên trong s? ??ng ký ru?ng ??t, s? ??a chính.

S? tr?ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i: Gi?y ???c c?p tr??c 30/04/1975 có V?n t? ?o?n m?i b?t ??ng s?n, B?ng khoán ?i?n th?; Gi?y ???c c?p sau 30/04/1975 có gi?y phép mua bán nhà, gi?y phép xây d?ng, gi?y ch?ng nh?n (ho?c quy?t ??nh) c?a UBND c?p huy?n công nh?n quy?n s? h?u nhà ?… Theo Ngh? ??nh s? 84/2007N?-CP ngày 25/05/2007 c?a Chính ph? quy ??nh b? sung v? vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, thu h?i ??t, th?c hi?n quy?n s? d?ng ??t, trình t?, th? t?c b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? khi Nhà n??c thu h?i ??t và gi?i quy?t khi?u n?i v? ??t ?ai, b?t ??u t? 01/01/2008, nh?ng lo?i gi?y tr?ng n?u mu?n giao d?ch thì m?i ph?i ??i qua gi?y h?ng (??i v?i các lo?i gi?y tr?ng v? nhà và ??t), gi?y ?? (??i v?i các lo?i gi?y tr?ng v? ??t). Nh?ng gi?y tr?ng sau th?i ?i?m này v?n còn nguyên giá tr? pháp lý v? nhà – ??t.

– “S? ??” là m?u do B? Tài nguyên và Môi tr??ng ban hành tr??c n?m 2009, có bìa màu ??, v?i n?i dung ghi nh?n quy?n s? d?ng ??t: có th? là ??t ?, ??t s?n xu?t nông nghi?p, v??n, ao, ??t r?ng… nên m?u này có tên g?i là “Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t”. Theo quy ??nh c?a Lu?t ??t ?ai n?m 2013: “Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t là gi?y ch?ng nh?n do c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p cho ng??i s? d?ng ??t ?? b?o h? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ng??i s? d?ng ??t”.

– “S? h?ng” là m?u do B? Xây d?ng ban hành, bìa có màu h?ng v?i n?i dung là ghi nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ? nên m?u có tên g?i là “Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?”. Theo quy ??nh c?a Lu?t nhà ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u ??i v?i nhà ? ???c c?p cho ch? s? h?u”.

?i?u 97 Lu?t ??t ?ai n?m 2013 quy ??nh:

“1. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ???c c?p cho ng??i có quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ?, quy?n s? h?u tài s?n khác g?n li?n v?i ??t theo m?t lo?i m?u th?ng nh?t trong c? n??c.B? tr??ng B? Tài nguyên và Môi tr??ng quy ??nh c? th? v? Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t.

2. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u công trình xây d?ng ?ã ???c c?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai, pháp lu?t v? nhà ?, pháp lu?t v? xây d?ng tr??c ngày 10 tháng 12 n?m 2009 v?n có giá tr? pháp lý và không ph?i ??i sang Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t; tr??ng h?p ng??i ?ã ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n tr??c ngày 10 tháng 12 n?m 2009 có nhu c?u c?p ??i thì ???c ??i sang Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t theo quy ??nh c?a Lu?t này”.

Nh? v?y, “s? tr?ng “, “s? ??” hay “s? h?ng” ??u là gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, ho?c quy?n s? h?u nhà ? do c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p. Th?c t?, hi?n nay v?n ?ang l?u hành c? 03 lo?i gi?y t? là Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và Gi?y ch?ng quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t. C? 03 ??u có giá tr? pháp lý nh? nhau. Cá nhân, h? gia ?ình, t? ch?c ?ang s? d?ng “s? ??” và “s? h?ng” n?u ???c c?p tr??c ngày 10/12/2009, m?u gi?y này v?n ???c Nhà n??c th?a nh?n giá tr? mà không bu?c ph?i thay ??i tr? khi có nhu c?u.

Th? hai, giá tr? pháp lý c?a s? tr?ng, s? ?? và s? h?ng

Theo Kho?n 2 ?i?u 29 Ngh? ??nh s? 88/2009/N?-CP c?a Chính ph? ngày 19/10/2009 v? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t quy ??nh: “gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?, gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u công trình xây d?ng ?ã c?p tr??c ngày ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành thì v?n có giá tr? pháp lý và ???c c?p ??i sang gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t khi có yêu c?u”.

Nh? v?y, Ngh? ??nh s? 88/2009/N?-CP ?ã quy ??nh rõ gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? ???c c?p tr??c ?ây v?n có giá tr? pháp lý và ch? ??i (không ph?i c?p l?n ??u) sang gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t khi có yêu c?u (không b?t bu?c).

Theo ?i?u 152 Lu?t Nhà ? c?ng quy ??nh rõ v? hi?u l?c pháp lý c?a các gi?y ch?ng nh?n v? quy?n s? h?u ??i v?i nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ? ???c c?p tr??c ngày Lu?t Nhà ? có hi?u l?c thi hành: “Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ? ?ã ???c c?p trong các th?i k? tr??c ?ây, gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t ? ?ã ???c c?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai mà trong n?i dung ?ã ghi nh?n v? nhà ? ???c xây d?ng trên ??t ? ?ó thì nay v?n còn nguyên giá tr? pháp lý và không ph?i ??i l?i theo quy ??nh v? gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? t?i ?i?u 11 c?a lu?t này, tr? tr??ng h?p ch? s? h?u nhà ? có nhu c?u c?p ??i sang gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? m?i”.

Theo quy ??nh trên thì Lu?t Nhà ? v?n ti?p t?c công nh?n hi?u l?c pháp lý c?a các gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ? ?ã ???c c?p trong các th?i k? tr??c ?ây và không b?t bu?c ng??i dân ph?i ??i sang “s? ??”. Nói các khác thì Lu?t Nhà ? ?ã th?a nh?n giá tr? v?nh vi?n c?a nh?ng “s? tr?ng”, do v?y Lu?t ??t ?ai không th? h?n ch? giá tr? c?a các gi?y này, (nh?t là nh?ng lo?i gi?y có th? hi?n quy?n s? h?u nhà) b?i nhà ? thì ph?i g?n li?n v?i ??t nên Lu?t ??t ?ai c?ng ph?i “kh?p” v?i Lu?t Nhà ?.

Theo quan ?i?m c?a chúng tôi, “s? tr?ng” là lo?i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà, quy?n s? d?ng ??t h?p pháp c?a ng??i t?o l?p, ???c c?p ?úng v?i quy ??nh pháp lu?t t?i th?i ?i?m ?ó nên không th? ph? nh?n giá tr? c?a các lo?i gi?y này. B?i suy cho cùng thì “s? tr?ng” hay “s? h?ng”, “s? ??” ??u do các c? quan th?m quy?n c?p phù h?p v?i quy ??nh pháp lu?t c?a t?ng th?i k?, nên ph?i ???c th?a nh?n giá tr? pháp lý nh? nhau nh?m ??m b?o quy?n l?i cho ng??i dân.

Th? ba, th? t?c c?p ??i s? tr?ng, s? ?? sang s? h?ng

– V? ?i?u ki?n ???c c?p ??i Gi?y ch?ng nh?n

Th? t?c c?p ??i ???c quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 43/2013/N?-CP c?a Chính Ph? ngày 15 tháng 05 n?m 2014, nh? sau:

“Vi?c c?p ??i Gi?y ch?ng nh?n, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u công trình xây d?ng ?ã c?p ???c th?c hi?n trong các tr??ng h?p sau: (a) Ng??i s? d?ng ??t có nhu c?u ??i Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u công trình xây d?ng ho?c các lo?i Gi?y ch?ng nh?n ?ã c?p tr??c ngày 10 tháng 12 n?m 2009 sang lo?i Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t; (b) Gi?y ch?ng nh?n, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u công trình xây d?ng ?ã c?p b? ?, nhòe, rách, h? h?ng; (c) Do th?c hi?n d?n ?i?n, ??i th?a, ?o ??c xác ??nh l?i di?n tích, kích th??c th?a ??t; (d) Tr??ng h?p quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u tài s?n g?n li?n v?i ??t là tài s?n chung c?a v? và ch?ng mà Gi?y ch?ng nh?n ?ã c?p ch? ghi h?, tên c?a v? ho?c c?a ch?ng, nay có yêu c?u c?p ??i Gi?y ch?ng nh?n ?? ghi c? h?, tên v? và h?, tên ch?ng” (kho?n 1 ?i?u 76).

Nh? v?y, ?? ???c c?p “s? h?ng”, có th? làm th? t?c xin c?p ??i sang lo?i Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t theo m?u m?i hi?n nay theo quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 1 ?i?u 76 c?a Ngh? ??nh s? 43/2013/N?-CP nh? trên.

– H? s? c?n chu?n b?: quý khách ph?i n?p 1 b? h? s? ?? ngh? c?p ??i gi?y ch?ng nh?n lên V?n phòng ??ng ký ??t ?ai theo quy ??nh t?i Thông t? s? 24/2014/TT/BTNMT. H? s? bao g?m: (i)??n ?? ngh? c?p ??i Gi?y ch?ng nh?n theo M?u s? 10/?K; (ii)B?n g?c Gi?y ch?ng nh?n ?ã c?p.

– C? quan có th?m quy?n nh?n h? s? và tr? k?t qu?: V?n phòng ??ng kí ??t ?ai.Tr??ng h?p anh/ch? có nhu c?u n?p h? s? t?i ?y ban nhân dân c?p xã thì ?y ban nhân dân c?p xã n?i có ??t ti?p nh?n h? s? và tr? k?t qu?. Tr??ng h?p c?p ??i Gi?y ch?ng nh?n thì trong th?i h?n 3 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s?, ?y ban nhân dân c?p xã ph?i chuy?n h? s? ??n V?n phòng ??ng ký ??t ?ai.

– Th?i h?n gi?i quy?t: th?i gian th?c hi?n th? t?c c?p ??i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t là: không quá 07 ngày.

– L? phí c?p ??i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t

?i?m e, kho?n 2, ?i?u 5 Thông t? s? 250/2016/TT-BTC c?a B? Tài chính ngày 11 tháng 11 n?m 2016 h??ng d?n v? phí và l? phí thu?c th?m quy?n quy?t ??nh c?a H?i ??ng nhân dân t?nh, Thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng quy ??nh:

“L? phí c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà, tài s?n g?n li?n v?i ??t là kho?n thu mà t? ch?c, h? gia ?ình, cá nhân ph?i n?p khi ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà, tài s?n g?n li?n v?i ??t.L? phí c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà, tài s?n g?n li?n v?i ??t g?m: c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà, tài s?n g?n li?n v?i ??t; ch?ng nh?n ??ng ký bi?n ??ng v? ??t ?ai; trích l?c b?n ?? ??a chính, v?n b?n, s? li?u h? s? ??a chính.

Tùy t?ng ?i?u ki?n c? th? c?a t?ng ??a bàn và chính sách phát tri?n kinh t? – xã h?i c?a ??a ph??ng mà quy ??nh m?c thu cho phù h?p, ??m b?o nguyên t?c sau: M?c thu ??i v?i h? gia ?ình, cá nhân t?i các qu?n thu?c thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng, ph??ng n?i thành thu?c thành ph? ho?c th? xã tr?c thu?c t?nh cao h?n m?c thu t?i các khu v?c khác; m?c thu ??i v?i t? ch?c cao h?n m?c thu ??i v?i h? gia ?ình, cá nhân”.

Hi?n nay Thông t? này không có quy ??nh v? m?c t?i ?a ???c phép thu, nh?ng theo quy ??nh c?a Thông t? s? 02/2014/TT-BTC (?ã h?t hi?u l?c), thì m?c t?i ?a ???c áp d?ng là không quá 50.000 ??ng.

theo luatviet

 Michael Brockers Womens Jersey