V?i v? trí ??c ??a, ti?n ích 5 sao nh?ng m?c giá h?p lý, TNR GoldSeason là m?t trong nh?ng d? án có tính thanh kho?n cao t?i Hà N?i. S? ki?n m? bán t?ng ??p nh?t d? án vào ngày mai, 14/04 ?ang làm nóng lên th? tr??ng b?t ??ng s?n Thanh Xuân, Hà N?i.

Nhi?u ?u ?ãi,

Ngày nay nh?ng c?n h? chung c? là s? l?a ch?n hàng ??u ???c các gia ?ình cân nh?c l?a ch?n làm t? ?m. ?ó là lý do vì sao d? án h?i t? ?? các y?u t? “thiên th?i – ??a l?i – nhân hòa” nh? TNR GoldSeason n?m trong t?m ng?m c?a khách hàng. Ch? trong th?i gian t? ??u n?m M?u Tu?t ??n nay, g?n 500 c?n h? t?i d? án ?ã có ch?.

Ti?p n?i thành công ??t m? bán tr??c, C?T TNR Holdings Vi?t Nam (TNR) ph?i h?p v?i ??n v? phân ph?i chính th?c Goldland Vi?t Nam ti?p t?c cho ra m?t t?ng ??p nh?t d? án.

Qùa t?ng t? TNR GoldSeason

Khách hàng mua c?n h? trong th?i gian này s? có c? h?i nh?n nh?ng gói quà ??c bi?t h?p d?n v?i t?ng giá tr? lên t?i 900 tri?u ??ng nh? xe Maza 3, xe máy Honda SH 150i ,  xe máy Vespa, …

T?a l?c t?i 47 Nguy?n Tuân, Thanh Xuân, TNR GoldSeason bao g?m 4 tòa tháp cao 27 ~ 35 t?ng v?i 1500 c?n h? có di?n tích linh ho?t t? 64m2 ??n 106 m2 ???c thi?t k? thông minh t? 2 – 3 phòng ng? và t?i ?u hóa công n?ng s? d?ng v?i t?t c? các phòng ??u có ánh sáng.

V?i v? trí trung tâm qu?n Thanh Xuân, c? dân TNR GoldSeason r?t d? di chuy?n vào trung tâm thành ph? ho?c các khu v?c lân c?n b?ng tuy?n ???ng s?t trên cao c?ng nh? tuy?n xe bus.

Ti?n ích,

Cùng v?i v? trí ??c ??a mà d? án TNR GoldSeason 47 Nguy?n Tuân có ???c ?ã là m?t l?i th?vàng, h?n th? n?a khu chung c? còn s? h?u 99 ti?n ích cao c?p t?o nên m?t d? án chung c? hoàn h?o t?i t?ng chi ti?t. ?? quý khách hàng có th? hi?u ???c rõ h?n v? d? án, sau ?ây là b?ng li?t kê ??y ?? các ti?n ích c?a TNR GoldSeason.

99 ti?n ích TNR GoldSeason

??n v?i TNR GoldSeason trong d?p này, khách hàng có c? h?i tr?i nghi?m m?t di?n m?o hoàn toàn m?i t? d? án.

Thông tin chi ti?t:

??n v? phân ph?i chính th?c: Goldland 

HOT LINE: 0966 001 001

 

 

  Michael Floyd Womens Jersey