Nh?ng ngày v?a qua, Công ty C? ph?n ??u t? & phát tri?n B?t ??ng s?n TNR Holdings Vi?t Nam ( TNR Holdings) ?ã t? ch?c l? ??ng th? t? h?p th??ng m?i và khánh thành c?ng chào D? án TNR Star Tân Tr??ng t?i trung tâm huy?n C?m Giàng, thành ph? H?i D??ng.
S? ki?n di?n ra vô cùng náo nhi?t v?i nh?ng ti?t m?c ??y ?n t??ng nh? múa lân, bi?u di?n các ca khúc v? H?i D??ng, nghi th?c ??ng th? và c?t b?ng khánh thành c?ng chào d? án .

Ti?t m?c múa lân ??c s?c m? màn s? ki?n ngày 11/03/2018.

??i di?n ??n v? phát tri?n d? án C?T TNR Holdings Vi?t Nam và ??i di?n ??n v? phân ph?i ??c quy?n d? án Goldland Vi?t Nam th?c hi?n nghi th?c ??ng th?. Các ??n v? cùng nhau th?c hi?n l? c?t b?ng khánh thành c?ng chào D? án.

Trong bu?i l?, h?u h?t t?t c? các khách hàng ??u hài lòng v? ti?n ?? và s? nhi?t tình, tâm huy?t c?a ch? ??u t? TNR Holdings. Bên c?nh nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i, không khí s? ki?n di?n ra vô cùng h?ng kh?i v?i ch??ng trình quay vòng quay may m?n và b?c th?m nh?ng ph?n quà cho t?t c? các khách hàng ??n tham d?.

Không khí bu?i l? di?n ra vô cùng sôi n?i.

Khách hàng quay vòng quay may m?n t?i s? ki?n.

Là d? án ?c Ch? ??u t? dành nhi?u tâm huy?t, TNR Star Tân Tr??ng ?ang b??c vào nh?ng ch?ng cu?i cùng. TNR Star Tân Tr??ng h?a h?n mang ??n cho ng??i dân C?m Giàng nói riêng và H?i D??ng nói chung nh?ng tr?i nghi?m v? không gian s?ng trong lành, ti?n ngh?, v?n minh và ??ng c?p b?c nh?t H?i D??ng.

??i di?n ??n v? phân ph?i ??c quy?n Goldland Vi?t Nam trao quà t?ng khách hàng tham d? may m?n trong bu?i l?.

Trong t??ng lai g?n, TNR Star Tân Tr??ng ch?c ch?n s? là m?t trong nh?ng d? án T? h?p th??ng m?i b?c nh?t phía B?c.

 Jerry Rice Jersey