Công Ty C? Ph?n ??u T? Phát Tri?n Goldland Vi?t Nam luôn là công ty d?n ??u th? tr??ng trong l?nh v?c phân ph?i các s?n ph?m cao c?p v? b?t ??ng s?n: D? án TNR Goldsilk Complex, TNR Goldmark City, TNR Star Tân Tr??ng H?i D??ng, Bi?t th? bi?n VietPearl City, Xuân Mai Complex, K?T m?i Vi?t H?ng ….

Tr? s? chính: S? 72 ???ng Nguy?n Tuân, ph??ng Thanh Xuân Trung, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i.

Website: http://goldland.com.vn/

Hi?n t?i Công ty ?ang c?n tuy?n chuyên viên kinh doanh b?t ??ng s?n cho d? án m?i t?i Hà N?i và các t?nh thành khác.

      1. Quy?n l?i ???c h??ng

 • H??ng l??ng c?ng: 4 – 10tr/tháng + Doanh s? bán hàng (thu nh?p > 30 tri?u/1 tháng)
 • H? tr? truy?n thông, công ty chuy?n khách xu?ng b?n ch? vi?c t? v?n, h? tr? data khách hàng, Telesales không m?t phí vì Công ty ?ã tr? cho b?n;
 • Ch? ?? phúc l?i: L?, t?t, sinh nh?t, du l?ch và các ch? ?? phúc l?i khác c?a công ty;
 • Làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, c? h?i th?ng ti?n…

      2. Ch? ?? ?ào t?o, h? tr? truy?n thông t?t;

 •  Quy trình bán m?t B?t ??ng S?n.
 • Chính sách bán hàng, quà t?ng và vay v?n ngân hàng khi mua s?n ph?m b?t ??ng s?n. 
 • ?ng d?ng Marketing tìm ki?m khách hàng, cách g?i telesales.
 • ?ào t?o và hoàn thi?n k? n?ng (giao ti?p, t? v?n, thuy?t ph?c, n?m b?t tâm lý khách hàng …)
 •  H??ng d?n v? phong th?y, n?i th?t, pháp lý trong B?t ??ng S?n.
 • Phân tích Chuyên sâu d? án – ?u nh??c ?i?m t?ng c?n h?.
 • Th?c hành tham quan d?n khách t?i d? án – nhà m?u ?ang bán.
 • Cách liên h? h?n g?p khách hàng – ch?t thành công.
 • Xây d?ng k? ho?ch kinh doanh cá nhân ??c l?p và theo nhóm hi?u qu? cao.

GOLDLAND s? ?ào t?o b?n tr? thành chuyên viên b?t ??ng s?n dù b?n ch?a có kinh nghi?m hay m?i ra tr??ng.

      3.  C? h?i phát tri?n ngh? nghi?p:
– Có c? h?i th?ng ti?n trong công vi?c lên Tr??ng nhóm, Phó Giám ??c Kinh Doanh.
– ???c ti?p c?n v?i ngu?n s?n ph?m d? án ?a d?ng và phong phú kh?p c? n??c mà H?i quán B?S ?ang phân ph?i.
– ???c ?ÀO T?O MI?N PHÍ b?ng Giáo án c?a Công ty. ???c ?ào t?o k? n?ng t? v?n, ch?m sóc khách hàng, các k? n?ng trong l?nh v?c truy?n thông, kinh doanh, marketing, b?t ??ng s?n…
– ???c làm vi?c t?i d? án và phân l?ch tr?c.

     4.  Yêu c?u công vi?c

– KHÔNG yêu c?u kinh nghi?m v? B?t ??ng s?n.
– ?? tu?i t? 21-30 tu?i– Nhanh nh?n, siêng n?ng, trung th?c, ?AM MÊ KINH DOANH.
– Ch?u ???c áp l?c công vi?c.
– Có ph??ng ti?n ?i l?i ( xe máy …), ?i?n tho?i, laptop.

      5.  Yêu c?u h? s?

– ??n xin vi?c.
– S? y?u lý l?ch
– Các b?ng c?p có liên quan.

      6. Liên h?:

??a ch?: S? 72  ???ng Nguy?n Tuân – P.Thanh Xuân Trung – Q.Thanh Xuân – Hà N?i

ho?c email: tuyendung@goldlandvietnam.com

Liên h?: Phòng tuy?n d?ng 0964.001.001 

  Jonas Brodin Womens Jersey