TNR Holdings Vi?t Nam xu?t s?c ???c vinh danh v?i 2 gi?i th??ng l?n t?i PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018. ?ây là gi?i th??ng danh giá n?m trong h? th?ng PropertyGuru Asia Property Awards – Gi?i th??ng B?t ??ng s?n l?n nh?t t?i Châu Á.

T?i ngày 22/6 v?a qua, gi?i th??ng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 ?ã di?n ra trang tr?ng t?i Khách s?n InterContinental Saigon v?i s? tham d? c?a các ??n v? hàng ??u trong l?nh v?c B?t ??ng s?n. ?ây là gi?i th??ng danh ti?ng tìm ki?m và vinh danh nh?ng nhà ??u t? uy tín, nh?ng d? án b?t ??ng s?n ch?t l??ng. Gi?i th??ng ???c t? ch?c d??i s? giám sát c?a BDO – T?p ?oàn k? toán và ki?m toán l?n th? 5 th? gi?i, ???c ?ánh giá chuyên nghi?p b?i H?i ??ng giám kh?o ??c l?p g?m các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c phát tri?n b?t ??ng s?n, ki?n trúc, thi?t k? và t? v?n.

V??t qua nh?ng tiêu chí kh?t khe c?a gi?i, TNR Holdings Vi?t Nam ?ã xu?t s?c giành gi?i th??ng “??n v? có nh?ng ?ng d?ng xây d?ng tích c?c trong th?c ti?n” (Care Special Recognition for Positive Construction Practices) trong danh m?c Special Awards.

C?ng trong khuôn kh? PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018, d? án TNR Goldmark City ?ã v??t qua hàng lo?t các tiêu chí t? uy tín th??ng hi?u c?a nhà phát tri?n b?t ??ng s?n, thi?t k? ??c ?áo, ch?t l??ng hoàn thi?n và bàn giao d? án… tr? thành d? án tiêu bi?u t?i h?ng m?c gi?i th??ng “D? án khu c?n h? phân khúc t?m trung t?t nh?t” (Best Mid-end Condo Development).

TNR Gold Mark City giành gi?i th??ng D? án khu c?n h? phân khúc t?m trung t?t nh?t.

Th?i gian g?n ?ây, phân khúc trung c?p trên th? tr??ng b?t ??ng s?n vô cùng sôi ??ng v?i s? tham gia c?a hàng lo?t các d? án, do v?y gi?i th??ng “D? án khu c?n h? phân khúc t?m trung t?t nh?t” là minh ch?ng ghi nh?n nh?ng n? l?c l?n lao và d?u ?n ??c bi?t c?a TNR Goldmark City v?i th? tr??ng.

TNR Goldmark City là m?t trong nh?ng d? án chung c? l?n nh?t phía Tây Hà N?i v?i di?n tích lên t?i g?n 114 nghìn m2. S? h?u 4 qu?ng tr??ng r?ng l?n, xanh mát, d? án ?ã ???c ghi danh vào sách K? l?c Guiness Vi?t Nam “T? h?p c?n h? có nhi?u qu?ng tr??ng nh?t Vi?t Nam”. Bên c?nh ?ó, d? án c?ng ?ang s? h?u k? l?c “B?c t??ng tranh 3D dài nh?t Vi?t Nam”.

vv
TNR Gold Mark City – n?i an c? c?a c? gia ?ình.

T?a l?c t?i v? trí ??t giá – trung tâm phía Tây Hà N?i trên tuy?n ???ng H? Tùng M?u, TNR Goldmark City ti?p giáp v?i ga tàu ?i?n trên cao – tuy?n giao thông huy?t m?ch. Trong bán kính ch?a ??y 3km, c? dân TNR Goldmark City có th? nhanh chóng k?t n?i ??n các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng nh? ??i h?c Th??ng m?i, Sân kh?u ?i?n ?nh, ??i h?c Qu?c Gia, ??i h?c S? ph?m Hà N?i,… b?n xe M? ?ình, thu?n ti?n di chuy?n vào trung tâm ho?c ra ngo?i thành.

TNR Goldmark City nh? m?t th? gi?i thu nh? v?i h? ti?n ích hi?n ??i gi?a không gian xanh mát, h? thông an ninh 3 l?p ??c bi?t an toàn. T? siêu th?, c?a hàng ti?n ích, b? b?i nhi?t ??i trong nhà và ngoài tr?i, nhà hàng, quán cà phê, phòng t?p Gym-Yoga hi?n ??i, phòng khám tiêu chu?n Qu?c t?, h? th?ng 4 qu?ng tr??ng và 4 Sky Garden ??c ?áo duy nh?t t?i Hà N?i, các không gian sinh ho?t c?ng ??ng… t?t c? nhu c?u s?ng c?a c? dân ??u ???c th?a mãn, ch? cách m?t b??c chân.

Bà Ph?m Th? Minh Hi?u – Phó T?ng Giám ??c TNR Holdings Vi?t Nam kh?ng ??nh: “th?ng l?i l?n t?i PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 là minh ch?ng cho n? l?c không ng?ng ngh? c?a TNR Holdings Vi?t Nam ? m?i d? án, kh?ng ??nh v? th? c?a mình trên th? tr??ng b?t ??ng s?n, ??ng th?i c?ng là ??ng l?c ?? chúng tôi ti?p t?c v??n lên, ki?n t?o nh?ng giá tr? b?n v?ng vì c?ng ??ng”.

A.D

Theo Nh?p s?ng kinh t?

 Sherrick McManis Womens Jersey