Các h?p ??ng mua bán nhà, ??t gi? cách dù có công ch?ng nh?ng n?u ch?u khó, tòa v?n có th? tìm ra nh?ng ?i?m s? h? trong giao d?ch ?? tuyên vô hi?u…

Bà DPQ ki?n ông HQM ra TAND qu?n 11 (TP.HCM) ?òi ông M. giao m?t c?n nhà cho bà. Theo bà Q., c?n nhà này ông M. bán cho bà t? tháng 4-2009. “Tôi ??a ?? 30 l??ng vàng SJC, có gi?y giao nh?n. Khi ?ó ông M. xin cho th?i gian tìm n?i ? m?i nh?ng r?i không giao nhà” – bà Q. trình bày.

Ch? mua nhà trên gi?y

Tòa m?i ??n, ông M. k? m?t câu chuy?n khác: Tháng 3-2009, ông ???c gi?i thi?u g?p bà DNP. Bà P. nh? ông ??ng tên giùm c?n nhà trên vì “mua nhi?u nhà, s? ?óng thu? cao”.

“Bà P. d?n chúng tôi ra công ch?ng. T?i ?ây chúng tôi không ???c nghe ??c h?p ??ng mua bán nhà nh?ng có ký, l?n tay ?i?m ch?. Th? t?c sang tên ch? quy?n nhà ??u do bà P. th?c hi?n. Chúng tôi vi?t gi?y ?ã nh?n ?? vàng c?a bà Q. theo yêu c?u c?a bà P. Xong vi?c, bà P. cho tôi 2 tri?u. Tôi ch? ngh? ??n gi?n làm v?y không m?t gì mà có ti?n. Tôi không mua nhà, không ??a ti?n cho ch? nhà th?t, c?ng không bán nhà và nh?n ti?n c?a bà Q.” – ông M. trình bày.

Ch? th?t c?a c?n nhà thì khai c?n ti?n ch?a b?nh cho ch?ng nên tháng 3-2009 ?ã vay bà P. 280 tri?u ??ng v?i lãi su?t 2% cho tháng ??u, 1,5%/tháng cho nh?ng tháng ti?p theo, không th?a thu?n th?i h?n vay. Vi?c vay m??n ti?n không l?p thành h?p ??ng nh?ng ?? b?o ??m, bà P. yêu c?u ch? nhà ??n công ch?ng ký bán c?n nhà ?ang ? cho ông M. v?i giá 280 tri?u ??ng. Khi ?ó c?n nhà có giá 1,5 t? ??ng. Các bên th?a thu?n khi nào ch? nhà tr? h?t n? thì bà P. s? h?y h?p ??ng mua bán, tr? gi?y t? nhà.

“Hai tháng sau, tôi tìm bà P. tr? n? và l?y gi?y t? nhà thì bà P. nói cho tôi vay thêm 20 tri?u. Khi ch?ng m?t tháng 11 n?m ?ó, tôi vay ti?p 10 tri?u c?a bà P., t?ng c?ng tôi n? bà ?y 310 tri?u” – ch? nhà nh? l?i.

??n n?m 2010, ch? nhà m?i bi?t bà P. ?ã nói ông M. ??n công ch?ng ký h?p ??ng bán nhà cho bà Q. nên t? cáo bà P. l?a ??o chi?m ?o?t nhà. Th?c t? gia ?ình ch? nhà v?n ?ang ? ?ó, không h? có ai ??n xem nhà c?.

Bà P. ?ang th? án 18 n?m tù vì l?a ??o chi?m ?o?t nhà, ??t c?a nhi?u ng??i b?ng th? ?o?n t??ng t?. Trong biên b?n l?y l?i khai t?i tr?i giam, bà P. th?a nh?n s? vi?c nh? ông M. và ch? nhà trình bày. Bà khai ?ã nh?n 30 l??ng vàng ti?n bán nhà nh?ng th?c t? ?ây là ti?n bà vay bà Q., h?ng tháng v?n tr? lãi cho bà Q.

Trong khi ?ó, dù th?a nh?n ch? mua nhà trên gi?y t?, ch? th?a thu?n v?i bà P. mà không g?p ch? nhà, không xem nhà nh?ng bà Q. v?n cho r?ng mình mua nhà ngay tình, h?p pháp nên ?? ngh? ???c nh?n nhà.

X? s? th?m, TAND qu?n 11 ?ánh giá c?n nhà tr? giá 1,5 t? ??ng nh?ng ông M. mua v?i giá 280 tri?u ??ng là không phù h?p th?c t?. Bà Q. mua nhà nh?ng không ??n g?p ch? nhà, không xem nhà… là b?t th??ng. H?p ??ng mua bán nhà gi?a ch? nhà và ông M. là giao d?ch gi? t?o nh?m che gi?u m?t giao d?ch khác nên vô hi?u. Vi?c ông M. ??ng tên trên gi?y ch?ng nh?n là không h?p pháp, d?n ??n vi?c ông ký h?p ??ng bán nhà cho bà Q. không ???c th?a nh?n. Do các bên ??u có l?i d?n ??n h?p ??ng vô hi?u nên thi?t h?i chia ??u.

X? phúc th?m, TAND TP.HCM h?y án vì có tình ti?t m?i. Sau ?ó các bên hòa gi?i thành, ch? nhà tr? kho?n vay cùng ti?n lãi theo quy ??nh và ???c nh?n l?i gi?y t? nhà.

Tòa t?nh không kiên trì, ng??i vay ?ã m?t ??t

Tháng 8-2008, c?n ti?n ch?a b?nh cho em, bà NTC (ng? huy?n Tân Uyên, Bình D??ng) vay ông PTH 350 tri?u ??ng, lãi su?t 6%/tháng, th?i h?n vay sáu tháng. ?? làm tin, bà ph?i ký h?p ??ng chuy?n nh??ng th?a ??t r?ng g?n 3.000 m2 cho ông H. (có công ch?ng). Ký xong, ông H. tr? phí d?ch v? 10% và tính tr??c ti?n lãi m?t tháng, ch? ??a cho bà 280 tri?u ??ng.

Hai tháng sau, bà C. g?p ông H. tr? ti?n chu?c ??t thì ông H. yêu c?u bà tr? 500 tri?u ??ng. Bà C. không ?? ti?n nên m?t tháng sau quay l?i thì ông H. yêu c?u bà chu?c ??t v?i giá… 650 tri?u ??ng. Bà C. ti?p t?c không ?? ti?n tr?. Tháng 2-2009, bà ??n xin tr? lãi nh?ng ông H. không nh?n, tính t?ng ti?n n? lên ??n 750 tri?u ??ng.

Bà C. ho?ng s?, liên h? UBND huy?n Tân Uyên yêu c?u ng?n ch?n vi?c chuy?n d?ch thì m?i hay ông H. ?ã hoàn t?t ??ng b?, sang tên. Vì v?y, bà kh?i ki?n yêu c?u TAND huy?n này h?y h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t ?ã ký v?i ông H. Bà ??ng ý tr? l?i n? g?c 350 tri?u ??ng và ti?n lãi theo quy ??nh. Ông H. thì ph?n t?, yêu c?u bà C. giao ??t cùng tài s?n trên ??t cho ông.

T? ?ó ba l?n x? s? th?m là ba l?n TAND huy?n tuyên bu?c bà C. giao ??t cùng tài s?n trên ??t cho ông H. vì nh?n ??nh vi?c công ch?ng h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t gi?a hai bên có ??y ?? các gi?y t?, bà C. th?a nh?n t? làm các th? t?c pháp lý ?? công ch?ng h?p ??ng, vi?t gi?y tay ?ã nh?n ?? ti?n chuy?n nh??ng…

Tuy nhiên, TAND t?nh Bình D??ng hai l?n h?y án s? th?m vì có thi?u sót. X? phúc th?m l?n ba, TAND t?nh Bình D??ng nh?n ??nh giao d?ch gi?a bà C. và ông H. vô hi?u ngay t? khi xác l?p vì trong t?ng di?n tích chuy?n nh??ng có m?t ph?n di s?n c?a ch?ng bà C. C?nh ?ó, h?p ??ng chuy?n nh??ng không có n?i dung th?a thu?n v? tài s?n trên ??t. T? ?ó tòa s?a án s? th?m, h?y h?p ??ng chuy?n nh??ng và gi?i quy?t h?u qu? c?a giao d?ch vô hi?u.

Theo P.Toan – T.Vân

Pháp lu?t Tp H? Chí Minh

 Leighton Vander Esch Womens Jersey