Là m?t trong nh?ng d? án ??ng c?p nh?t qu?n Thanh Xuân, Hà N?i, k? t? th?i ?i?m ra m?t ??n nay, TNR GoldSeason không ng?ng kh?ng ??nh v? trí d?n ??u trên th? tr??ng b?t ??ng s?n khu v?c phía Tây th? ?ô v?i r?t nhi?u ?u th? v??t tr?i mà hi?m d? án nào có ??.

Ti?n ích sang t?i v? trí vàng

TNR GoldSeason s? h?u s?c hút th? tr??ng vô cùng m?nh m?. ?i?u này c?ng không có gì ?áng ng?c nhiên b?i TNR GoldSeason là m?t trong nh?ng d? án hi?m hoi s? h?u nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i.

??u tiên, s? th?t thi?u sót n?u nh?c ??n TNR GoldSeason mà không nh?c ??n v? trí ??c ??a. T?a l?c t?i trung tâm tr?c kinh t? phía Tây: C?u Gi?y – Thanh Xuân – Hà ?ông, t? d? án, c? dân nhanh chóng k?t n?i t?i các tuy?n giao thông tr?ng ?i?m nh? Nguy?n Trãi, Khu?t Duy Ti?n, ???ng Vành ?ai 3… Vi?c di chuy?n t?i các khu v?c trung tâm, các ?i?m ti?n ích nh? các tr??ng h?c, b?nh vi?n hay các ?ô th? l?n nhanh chóng và d? dàng h?n bao gi? h?t.

Gi?a v? trí vàng – trung tâm c?a qu?n Thanh Xuân, TNR GoldSeason ti?p t?c kh?ng ??nh v? trí ??ng ??u c?a mình khi ???c ch? ??u t? chú tr?ng ??u t? h? th?ng ti?n ích phong phú gi?a c?nh quan xanh mát cùng thi?t k? phóng khoáng ??m ch?t M?, chi?u lòng nh?ng v? khách dù là khó tính nh?t.

TNR GoldSeason ???c ví “v??n ??a ?àng gi?a lòng ph? th?” v?i các khuôn viên xanh ??c ?áo ch?a t?ng có ???c xây d?ng trên 70% t?ng di?n tích c?a d? án (h?n 15.000m2). Tham quan công viên Manhattan r?ng l?n mang ??n cho ng??i xem c?m giác nh? l?c vào th? gi?i gi?i trí ?a s?c màu gi?a khuôn viên C?ng M?t tr?i, Qu?ng tr??ng N??c và Ánh sáng, Khu v??n c?a n?ng, B?c t??ng dây leo, các Pavillion ký ?c và tình yêu,… C? dân t??ng lai c?a TNR GoldSeason còn ???c t?n h??ng tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? t?i Sky Garden ??c ?áo gi?a t?ng không.

Bên c?nh thi?t k? và n?i th?t c?n h? hi?n ??i mang ??m h?i h??ng M?, nh?ng ti?n ích th??ng m?i, ti?n ích sinh ho?t thi?t th?c t?i TNR GoldSeason c?ng gây ?n t??ng ??c bi?t v?i khách mua nhà. Các t?ng th??ng m?i v?i h? th?ng nhà hàng, siêu th?, nhà thu?c,… t?i kh?i ?? c?a các tòa c?n h? luôn s?n sàng ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u c?a c? dân.

H?n th? n?a, các không gian sinh ho?t c?ng ??ng nh? phòng t?p Gym & Yoga, khu vui ch?i cho tr? nh?, th? vi?n, phòng ??c sách, khu t? ch?c s? ki?n,… nâng t?m tr?i nghi?m v? m?t môi tr??ng s?ng toàn di?n, góp ph?n xây d?ng c?ng ??ng c? dân v?n minh, hi?n ??i.

C?n h? s?p bàn giao v?i vô vàn ?u ?ãi h?p d?n

Tháng 10/2018 t?i ?ây, ch? ??u t? TNR GoldSeason s? bàn giao nh?ng c?n h? ??u tiên ??n tay c? dân. V?i m?t d? án có ??y ?? các ti?n ích h?ng sang l?i s?p bàn giao, nhi?u khách hàng có tâm lý e ng?i v? m?c giá ph?i chi tr? ?? ???c s? h?u m?t c?n h? n?i ?ây. Tuy nhiên, m?c giá c?a các c?n h? t?i TNR GoldSeason l?i gây b?t ng? l?n v?i các khách hàng v?i ch? t? 28 tri?u/m2.

V?i n? l?c không ng?ng ngh?, th?c hi?n ?úng cam k?t ? m?i d? án, ??n v? qu?n lý d? án TNR Holdings Vi?t Nam ?ã vinh d? ???c trao t?ng gi?i th??ng “Top 10 Nhà ??u t? & Phát tri?n B?t ??ng s?n xu?t s?c Vi?t Nam 2018” c?a T?p chí Xây d?ng thu?c B? Xây d?ng. Nhân d?p này và c?ng ?? tri ân khách hàng, d? án TNR GoldSeason ??a ra chính sách quà t?ng vô cùng h?p d?n, lên t?i 100 tri?u ??ng cho 15 khách hàng ??u tiên c?a tháng 6/2018 khi mua các c?n h? 3 phòng ng? ho?c c?n h? Duplex c?a các tòa Autumn, Summer.

Ngoài ra, trong tháng 6/2018, khách hàng mua c?n h? t?i TNR GoldSeason có c? h?i ???c t?ng lên ??n 8 l??ng vàng SJC 9999 ho?c nh?n chi?t kh?u lên ??n 9%. ??c bi?t, v?i m?i khách hàng mua c?n h? Penthouse s? nh?n ngay ô tô Toyota Vios Limo 1.5L – MT ho?c nh?n chi?t kh?u lên ??n 12.1%.

Có th? nói, TNR GoldSeason là m?t trong nh?ng d? án ít ?i t?i khu v?c qu?n Thanh Xuân h?i t? ??y ?? các y?u t?: v? trí ??c ??a, ti?n ích ??y ??, giá c? h?p lí, cùng v?i nh?ng chính sách bán hàng h?p d?n c?a tháng 6/2018, ?ây ???c coi là th?i ?i?m thu?n l?i hi?m có th? s? h?u “nhà sang” t?i TNR GoldSeason ?? ???c h??ng tr?n t?t c? các ?u ?i?m k? trên.

??n v? phân ph?i chính th?c GoldLand

 

HOTLINE: 0966 001 001 Carmelo Anthony Authentic Jersey