Sáng ngày 15/09/2018, ch? ??u t? Công ty C? ph?n B?t ??ng S?n M? ph?i h?p cùng ??n v? phát tri?n d? án TNR Holdings Vi?t Nam t? ch?c s? ki?n bàn giao c?n h? v?nh vi?n tòa Autumn, d? án TNR GoldSeason chữa

S? ki?n thu hút nhi?u s? chú ý và có s? tham gia c?a các nhà ??u t? b?t ??ng s?n, các khách hàng ch?a mua c?ng nh? mua r?i, và ??c bi?t là các khách hàng ???c bàn giao c?n h? trong ??t 1.

Không khí t?p n?p tr??c c?ng d? án TNR GoldSeason trong ngày bàn giao ??t 1

Ngày nh?n bàn giao nhà luôn là ngày quan tr?ng ??i v?i m?i khách mua chung c?, v?i d? án TNR GoldSeason c?ng v?y, nhi?u khách hàng r?t h?i h?p trong ngày ??u tiên bàn giao c?n h? cho khách hàng.

Khá nhi?u khách hàng ??u t? ra r?t hài lòng v? ch?t l??ng c?n h?. Hoàn toàn tin t??ng uy tín c?a Ch? ??u t? c?ng nh? t?ng th?u thi công d? án, khách hàng ?ã quy?t ??nh ??t t? ?m c?a mình t?i ?ây.

Tuy nhiên nh?ng thông tin tiêu c?c g?n ?ây khi?n khách hàng không kh?i hoang mang. Nh?ng ??n khi nh?n nhà, t?n m?t ch?ng ki?n, ch?m tay vào các vách t??ng, ch?m chân xu?ng n?n g?ch, v?n t?t t?ng ng?n ?èn… nhi?u khách hàng ?ã hoàn toàn hài lòng”.

Trên th?c t?, không ph?i khách mua nhà nào c?ng vui v? và bu?i bàn giao nhà di?n ra suôn s?. Có nhi?u khách nh?n nhà ??n cùng v?i chuyên gia thi?t k? n?i th?t. Có nhi?u khách khó tính, ch? ??u t? ph?i s?a nhi?u l?n h? m?i hài lòng ký vào biên b?n nh?n nhà. Tuy nhiên s? l??ng khách khó tính này không nhi?u.

Nhìn nh?n chung, bu?i nh?n bàn giao nhà di?n ra suôn s? c?ng chính là b??c kh?i ??u ?? các ch? nhân t?p hòa h?p v?i cách s?ng trong c?ng ??ng chung c?, v?n r?t hi?n ??i v?n minh nh?ng c?ng nhi?u nh?ng quy ??nh, ?? xây d?ng nh?ng t? ?m m?i.

?? bi?t thêm chi ti?t ho?c t? v?n c?n h? liên h? C?T: 0966 001 001 Jordan Oesterle Authentic Jersey