Tôi ?ã ??ng ký k?t hôn, hi?n có mua ???c m?t m?nh ??t nh?ng ch? mu?n ??ng tên m?t mình tôi. V? tôi c?ng ?ã ??ng ý ?? tôi ??ng tên m?t mình. Tuy nhiên UBND xã n?i tôi mua m?nh ??t l?i không công ch?ng h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t cho tôi d?a trên c?n c? t?i ?i?u 38 Lu?t Hôn nhân và gia ?ình.

Xin h?i, v? tôi ?ã ??ng ý ?? tôi ??ng tên và chúng tôi c?ng ?ã l?p gi?y th?a thu?n, c? quan nào s? công ch?ng gi?y th?a thu?n này? Tr??ng h?p chúng tôi làm gi?y th?a thu?n ?ây là tài s?n riêng, là ngu?n thu nh?p riêng c?a tôi thì c?n ??n c? quan nào ch?ng th?c? N?u gi?y th?a thu?n này ???c công ch?ng thì tôi ???c m?t mình ??ng tên trên Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t hay không?

N?u không có th?a thu?n tr??c hôn nhân, tài s?n có ???c sau khi k?t hôn ??u là tài
s?n chung c?a v? và ch?ng, bao g?m c? quy?n ??ng tên s? ??. ?nh minh h?a

Tr? l?i:

Theo quy ??nh t?i ?i?u 47 Lu?t Hôn nhân và gia ?ình n?m 2014 v? tho? thu?n xác l?p ch? ?? tài s?n c?a v? ch?ng, thì: “Trong tr??ng h?p hai bên k?t hôn l?a ch?n ch? ?? tài s?n theo tho? thu?n thì tho? thu?n này ph?i ???c l?p tr??c khi k?t hôn, b?ng hình th?c v?n b?n có công ch?ng ho?c ch?ng th?c. Ch? ?? tài s?n c?a v? ch?ng theo tho? thu?n ???c xác l?p k? t? ngày ??ng ký k?t hôn”.

?i?u 38 Lu?t Hôn nhân và gia ?ình n?m 2014 v? chia tài s?n chung trong th?i k? hôn nhân c?ng nêu quy ??nh: “1. Trong th?i k? hôn nhân, v? ch?ng có quy?n th?a thu?n chia m?t ph?n ho?c toàn b? tài s?n chung, tr? tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?u 42 c?a Lu?t này; n?u không th?a thu?n ???c thì có quy?n yêu c?u Tòa án gi?i quy?t.

2. Th?a thu?n v? vi?c chia tài s?n chung ph?i l?p thành v?n b?n. V?n b?n này ???c công ch?ng theo yêu c?u c?a v? ch?ng ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

3. Trong tr??ng h?p v?, ch?ng có yêu c?u thì Tòa án gi?i quy?t vi?c chia tài s?n chung c?a v? ch?ng theo quy ??nh t?i ?i?u 59 c?a Lu?t này”.

Còn t?i Kho?n 1 ?i?u 34 Lu?t Hôn nhân và Gia ?ình n?m 2014 v? ??ng ký quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng ??i v?i tài s?n chung có nêu quy ??nh: “1. Trong tr??ng h?p tài s?n thu?c s? h?u chung c?a v? ch?ng mà pháp lu?t quy ??nh ??ng ký quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng thì Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u, Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ph?i ghi tên c? hai v? ch?ng, tr? tr??ng h?p v? ch?ng có tho? thu?n khác”.

Tr??ng h?p ông Nguy?n V?n Thanh ?ã ??ng ký k?t hôn và mu?n mua ??t ch? ??ng tên m?t mình ông, theo các quy ??nh trên, ông Thanh không có v?n b?n tho? thu?n ch? ?? tài s?n c?a v? ch?ng tr??c khi k?t hôn, không có v?n b?n phân chia tài s?n chung trong th?i k? hôn nhân và không có gi?y t? ch?ng minh tài s?n ?ó là tài s?n riêng nên vi?c ông b? UBND xã t? ch?i ch?ng th?c h?p ??ng chuy?n nh??ng ch? ??ng tên m?t ng??i là h?p lý theo quy ??nh.

N?u ông Thanh mu?n chia tài s?n trong th?i k? hôn nhân, ông có th? ??n V?n phòng công ch?ng ?? th?c hi?n.

(Theo Chinhphu.vn)

 Travis Wood Womens Jersey