Qu?c h?i v?a ban hành Ngh? quy?t s? 61 v? thành l?p ?oàn giám sát “Vi?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t v? quy ho?ch, qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th? t? khi Lu?t ??t ?ai n?m 2013 có hi?u l?c ??n h?t n?m 2018”.

Theo ?ó, ?oàn giám sát s? do ông Phùng Qu?c Hi?n, Phó Ch? t?ch Qu?c h?i làm tr??ng ?oàn giám sát cùng v?i 9 thành viên khác thu?c các ??n v? có liên quan c?a Qu?c h?i.

?oàn s? giám sát vi?c t? ch?c th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th?.

Giám sát, vi?c ban hành và tri?n khai th?c hi?n v?n b?n quy ph?m pháp lu?t v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th? theo quy ??nh c?a Lu?t ??t ?ai 2013. Rà soát các quy ??nh c?a pháp lu?t v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th?. K?t qu? ??t ???c, nh?ng h?n ch?, v??ng m?c, nh?ng v?n ?? c?n s?a ??i, hoàn thi?n chính sách, pháp lu?t có liên quan.

Th?c tr?ng công tác qu?n lý, ch? ??o, ?i?u hành, t? ch?c th?c hi?n c?a Chính ph?, các B?, ngành, UBND t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng và t? ch?c, cá nhân có liên quan v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th? t? khi Lu?t ??t ?ai n?m 2013 có hi?u l?c ??n h?t n?m 2018.

Công tác thanh tra, ki?m tra và x? lý các vi ph?m v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th?; trách nhi?m c?a các t?p th? và cá nhân có liên quan.

T?i sao nhi?u thành ph? l?n trên th? gi?i, cao ?c m?c lên san sát (nh? ? Hong Kong-Trung Qu?c, M?, Singapore…) th? hi?n s? trù phú c?a ?ô th? v?n minh. Th? nh?ng, ? Vi?t Nam, t?i Hà N?i, TP HCM, ng??i dân hi?n h?u n?i lo “cao ?c b?c t? n?i ?ô”. Vì sao v?y?

?oàn giám sát s? t? ch?c các ?oàn công tác ?? ti?n hành giám sát t?i m?t s? ??a ph??ng, c? s? v? tình hình th?c hi?n chính sách, pháp lu?t v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th? t? khi Lu?t ??t ?ai 2013 có hi?u l?c ??n h?t n?m 2018.

?oàn giám sát làm vi?c v?i ??i di?n Chính ph?, B?, ngành, các c? quan có liên quan v? n?i dung chuyên ?? giám sát.

Trong khi ?ó ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng (tr? các ??a ph??ng ?oàn giám sát có t? ch?c ?oàn công tác ??n làm vi?c) ti?n hành giám sát t?i các ??a ph??ng và g?i báo cáo k?t qu? giám sát ??n ?oàn giám sát theo yêu c?u c? th? c?a ?oàn giám sát.

Qua giám sát, ?oàn s? ?? xu?t, ki?n ngh? nh?ng gi?i pháp nh?m th?c hi?n nghiêm, có hi?u qu? chính sách, pháp lu?t v? quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch ?ô th?; qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i ?ô th?; ph?c v? s?a ??i Lu?t ??t ?ai 2013 và hoàn thi?n chính sách, pháp lu?t có liên quan.

Theo k? ho?ch hành ??ng c?a ?oàn giám sát, tr??c tháng 10/2018, ?oàn giám sát s? xây d?ng ?? c??ng báo cáo ?? các c? quan, t? ch?c, cá nhân ch?u s? giám sát báo cáo, g?m Chính ph?, các b? ngành h?u quan, UBND các t?nh thành ph? tr?c thu?c trung ??ng… Vi?c xây d?ng k? ho?ch giám sát chi ti?t s? ???c ban hành ch?m nh?t là ngày 15/9/2018.

K?t qu? giám sát báo cáo ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i t?i phiên h?p tháng 4/2019; báo cáo ?? Qu?c h?i ti?n hành giám sát t?i cao t?i k? h?p th? 7.

Tr??c ??y, ngày 15/6 báo cáo gi?i trình v? d? th?o Ngh? quy?t, T?ng th? ký Qu?c h?i Nguy?n H?nh Phúc cho bi?t, m?t s? ý ki?n ?? ngh? nên giám sát quy ho?ch, qu?n lý, s? d?ng ??t ?ai t?i các ?ô th? tr?c thu?c trung ??ng, t?i 3 khu v?c chu?n b? làm ??c khu kinh t?. B? sung n?i dung giám sát v? vi?c ??u c? ??t ?ai, vi?c n??c ngoài mua ??t thông qua ng??i Vi?t Nam, b? sung v?n ?? quy ho?ch treo, ??t ?ã giao nh?ng s? d?ng sai m?c ?ích…

Theo Ninh Phan

Ti?n phong Laquon Treadwell Womens Jersey