Theo các chuyên gia B?S, không ít tr??ng h?p nhà ??u t? (N?T) không tìm hi?u k? pháp lý d? án B?S tr??c khi “xu?ng ti?n” ?ã ph?i ch?p nh?n r?i ro trên chính tài s?n s? h?u c?a mình.

Các chuyên gia ?ã ch? ra nh?ng tr??ng h?p r?i ro pháp lý hay x?y ra nh?t trên th? tr??ng B?S hi?n nay, bao g?m:

Ch? ??u t? ch?a ???c phép bán mà ?ã bán

Nhi?u C?T tìm các cách khác nhau ?? “lách lu?t”, trong ?ó cáfch ph? bi?n nh?t hi?n nay trên th? tr??ng c?n h? ?ó là: D? án ch?a xây xong ph?n móng, ch?a ???c c?p phép xây d?ng nh?ng C?T ?ã rao bán và nh?n c?c c?a N?T, v?i s? ti?n c?c t? 5-10% t?ng giá tr? B?S.

?áng nói, r?t nhi?u N?T s?n sàng b? ti?n ra ?? ??t c?c, ??c bi?t ??i v?i nh?ng d? án có v? trí t?t ho?c C?T uy tín. Theo bà D??ng Thùy Dung, Giám ??c c?p cao CBRE, ho?t ??ng này không trái lu?t nh?ng ti?m ?n r?i ro v?i N?T.

C? th?, C?T không có kh? n?ng tri?n khai d? án hay không nh?n ???c gi?y phép xây d?ng thì kh? n?ng ?òi l?i ti?n ??t c?c c?a N?T không ph?i d?. Th?m chí, n?u N?T mang ra tòa ?? ki?n C?T thì thông th??ng N?T s? ? th? y?u h?n, khó ?òi l?i ti?n.

D? án có ???c b?o lãnh ngân hàng không?

Theo ?i?u ki?n bán nhà thì m?t d? án b?t bu?c ph?i ???c m?t ngân hàng b?o lãnh. N?T có quy?n yêu c?u C?T trình gi?y b?o lãnh c?a ngân hàng. Th? nh?ng, d??ng nh? các N?T và ng??i mua B?S hi?n nay không quan tâm ??n ?i?u này. Theo các chuyên gia B?S, N?T nên ?òi h?i nh?ng y?u t? v? pháp lý ??i v?i C?T d? án nh?m tránh nh?ng r?i ro sau này.

Ch?a xong ph?n móng ?ã ký h?p ??ng mua bán chính th?c

?ây c?ng là m?t r?i ro mà N?T hay g?p ph?i khi mua B?S. Theo các chuyên gia, ng??i mua nên tr?c ti?p ??n xem d? án ?? xác nh?n có ?úng d? án ?ã ???c kh?i công hay ch?a, ?ã ???c làm móng xong ch?a m?i nên ký h?p ??ng mua bán chính th?c.

Hi?n nay có r?t nhi?u C?T ??t v?n phòng bán hàng t?i ??a ?i?m khác v?i ??a ?i?m d? án h? ?ang xây d?ng ho?c nhà m?u ??t ? m?t d? án khác. H?u h?t giao d?ch mua bán di?n ra ? v?n phòng. Nhi?u tr??ng h?p ng??i mua ch?a h? ??t chân t?i khu v?c d? án tri?n khai, nên r?i ro v? pháp lý d? án r?t d? x?y ra.

Thi?u th?m ??nh thông tin d? án

Chuyên gia cá nhân Phan Công Chánh cho r?ng: Hi?n nay, có 12 bên có th? can thi?p vào quá trình mua bán B?S. Tuy nhiên, có m?t th?c t? là nh?ng N?T cá nhân th??ng l?i không th?m ??nh thông tin d? án tr??c khi “xu?ng ti?n”.

?a s? N?T cho r?ng, n?u mua d? án c?a C?T uy tín thì sinh l?i không cao nên ?a ph?n h? b? qua v?n ?? pháp lý và ch?p nh?n mua nh?ng d? án ??n l?, r?i ro cao.

Ông Chánh ??a ra l?i khuyên:,N?T nên ??c hi?u các Lu?t kinh doanh B?S, Lu?t Nhà ?, Lu?t Xây D?ng tr??c khi tìm hi?u mua B?S; ??i v?i phân khúc nhà ph?, ??t n?n ph?i có s? ?? m?i nên mua ho?c ph?i có k? n?ng ??c hi?u các thông tin trên s?. Có nh? v?y, N?T m?i h?n ch? ???c kho?ng 90% r?i ro.

Nhi?u ng??i ??ng tên trên m?t s? ?ó

?ây là 1 r?i ro nhi?u ng??i g?p ph?i và d?n ??n tranh ch?p v? sau, ??c bi?t ? lo?i hình ??t n?n riêng l? ho?c ??t nông nghi?p chuy?n sang ??t th? c?. Theo bà Dung, n?u mua B?S t? m?t s?n ph?m có s? ?? do nhi?u ng??i ??ng tên chung thì ph?i có s? ??ng thu?n c?a t?t c? nh?ng ng??i có tên trên s?.

Không ít tr??ng h?p, ng??i bán ??a gi?y ?y quy?n gi? cho ng??i mua. Ng??i mua ?inh ninh là ?ã s? h?u ???c toàn b? m?nh ??t mua nh?ng th?c t? ch? s? h?u m?t ph?n vì m?t s? ng??i ??ng tên trên s? không ??ng ý bán. T? ?ó d?n ??n tranh ch?p lâu dài v? sau.

H? Vy

Theo Trí th?c tr?

 Jordan Weal Womens Jersey