Là m?t huy?n ???c sáp nh?p v? Hà N?i t? t?nh V?nh Phúc, Mê Linh thu?c s? ít huy?n có nhi?u d? án ???c ??u t? b?ng v?n ngoài ngân sách ch?m tri?n khai, vi ph?m lu?t ??t ?ai. D?c hai bên con ???ng n?i xã Ti?n Phong, Mê Linh, ??i Th?nh, Thanh Lâm… có th? th?y hàng ch?c m?nh ??t nhi?u n?m b? hoang, c? d?i m?c. M?t s? d? án ?ã làm ???ng n?i b?, tr?ng cây xanh, nh?ng t?m bi?n công tr??ng ?ang thi công ?ã m?c nát theo th?i gian.

Trên ??a bàn giáp ranh gi?a hai xã ??i Th?nh và Thanh Lâm, d? án khu ?ô th? m?i Thanh Lâm – ??i Th?nh 2 ?ã nhi?u n?m nay g?n nh? không có ho?t ??ng gì. ???ng n?i b? ?ã ???c xây d?ng, ??t ?ã ???c chia khu nh?ng ch? y?u v?n ch? là ch? ch?n th? bò. Ngay bên c?nh ???ng, bi?n hi?u gi?i thi?u d? án ??ng s?ng s?ng nhi?u n?m qua. Ph?n ??t ti?p giáp v?i ru?ng c?a ng??i dân ???c xây t??ng và l?p hàng rào ng?n cách. M?t ph? n? ?i th?m ru?ng lúa chia s?, ng??i dân b? thu h?i ??t c? ch?c n?m nay, nh?ng d? án thì v?n b? hoang ??y. Ngay trên ??a bàn xã Mê Linh, khu v?c tr??c l?i r? vào ??n th? Hai Bà Tr?ng, m?t lo?t khu ??t b? hoang cho c? d?i m?c, trong khi di?n tích ??t tr?ng hoa c?a ng??i dân ngày càng b? thu h?p.

D? án khu ?ô th? m?i Thanh Lâm – ??i Th?nh 2 r?ng c? tr?m ha ch?m ti?n ?? ch? là m?t trong nhi?u d? án ? ??a bàn huy?n Mê Linh. Theo m?t lãnh ??o UBND xã Thanh Lâm, trên ??a bàn xã có m?t s? d? án ch?m tri?n khai nhi?u n?m nay, th?m chí lãnh ??o xã c?ng không bi?t d? án ?ó c?a ai. “Các d? án ?ã có quy?t ??nh r?i, nh?ng không th?y ?? ??ng gì. Th?c ra, anh em c?ng không bi?t ch? d? án là ai. Chúng tôi th?y trong quy ho?ch t? 2008 ?ã có r?i mà ??n nay không th?y làm gì. Thu h?i ??t r?i mà không th?c hi?n thì r?t lãng phí”, ông này nói. Ông T? Quang Thái, Ch? t?ch UBND xã Mê Linh nh?n m?nh, cùng v?i m?t s? xã nh? Ti?n Phong, ??i Th?nh, Tráng Vi?t, V?n Khê… Mê Linh ?ã ???c quy ho?ch thành khu ?ô th? nên có r?t nhi?u d? án, th?m chí d? án r?t l?n. Tuy nhiên, có nh?ng d? án quy?t ??nh thu h?i ??t t? n?m 2008 không th?y ???c tri?n khai. “Trên ??a bàn xã có d? án khu ?ô th? m?i AJC, ti?n ?? quá ch?m, ?nh h??ng ??n vi?c phát tri?n kinh t? nói chung c?a xã, ??c bi?t là ??t này l?i n?m trong di?n tích tr?ng hoa”, ông Thái nói. Theo tìm hi?u c?a phóng viên, d? án này ???c phê duy?t t? n?m 2008, di?n tích h?n 94ha, tuy nhiên m?i gi?i phóng m?t b?ng ???c kho?ng 31ha.

UBND huy?n Mê Linh ?ã nhi?u l?n có v?n b?n ?ôn ??c ch? ??u t? hoàn thành gi?i phóng m?t b?ng nh?ng ch? ??u t? không tri?n khai. C?ng chính vì lý do này, theo ông Thái, s?n xu?t nông nghi?p g?p nhi?u khó kh?n, vì h? t?ng ph?c v? nông nghi?p không ???c ??u t? trong khu ?ô th?. Th?m chí, nhi?u khu v?c n?m trong vùng d? án, nhân dân không ???c làm s? ??, không ???c giao d?ch ??t ?ai, kìm hãm s? phát tri?n kinh t?. “Ng??i dân Mê Linh dù m?t ??t nh?ng r?t ?ng h? phát tri?n các d? án, th?m chí còn ?i thuê ??t ? các t?nh Lào Cai, S?n La… ?? tr?ng hoa, nh?ng ??t ? ??a ph??ng thì l?i b? hoang…”, ông Thái nói thêm.

Nhi?u tr??ng h?p “ôm ??t” d? án

Không ch? Mê Linh, t?i nhi?u qu?n, huy?n trên ??a bàn Hà N?i c?ng nhan nh?n các d? án ch?m tri?n khai, quây tôn nuôi c?, th?m chí xây d?ng d? dang r?i b? hoang hàng ch?c n?m nay. Qu?n Hoàng Mai, theo báo cáo, có 13 d? án ngoài ngân sách có s? d?ng ??t ?ã có quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t?, quy?t ??nh giao ??t nh?ng ch?m tri?n khai. ??c bi?t, d? án chung c? VPHH t?i s? 12 ngõ 115 ph? ??nh Công ?ã tri?n khai thi công ph?n thô nh?ng ng?ng thi công và ch? ??u t? ?ã b? tr?n.

Theo th?ng kê ch?a ??y ?? c?a S? TN&MT Hà N?i, trên ??a bàn toàn thành ph? có kho?ng 161 d? án có d?u hi?u vi ph?m các quy ??nh c?a pháp lu?t ??t ?ai, ?? xu?t thanh tra, x? lý vi ph?m. C? th?, 40 d? án ???c nhà n??c giao ??t, cho thuê ??t ch?a ??a ??t vào s? d?ng sau 12 tháng k? t? ngày nh?n bàn giao ??t trên th?c ??a. 47 d? án th?c hi?n ch?m h?n 24 tháng so v?i ti?n ?? ghi trong d? án ??u t? ???c phê duy?t; 22 d? án ch?m hoàn thành công tác gi?i phóng m?t b?ng d?n ??n ch?m tri?n khai; 4 d? án ch?m th?c hi?n ngh?a v? tài chính v? ??t ?ai; ??c bi?t có 37 d? án có các vi ph?m khác nh? s? d?ng ??t sai m?c ?ích, cho thuê, cho thuê l?i không ?úng quy ??nh và 11 d? án có nhi?u vi ph?m nh? ch?m gi?i phóng m?t b?ng và th?c hi?n ngh?a v? tài chính, ch?m h?n 24 tháng so v?i ti?n ?? ghi trong d? án ??u t? ???c phê duy?t và s? d?ng ??t sai m?c ?ích.

Trong khi ?ó, theo báo cáo c?a S? KH&?T Hà N?i, trong giai ?o?n t? 2012 ??n h?t n?m 2017, UBND thành ph? ?ã ch?p thu?n tri?n khai 634 d? án có s? d?ng ??t trong ?ó, 194 d? án ???c ?i?u ch?nh, 198 d? án tri?n khai ch?m. Ngoài 198 d? án ch?m nêu trên, hi?n nay trên ??a bàn thành ph? có kho?ng h?n 300 d? án tri?n khai ch?m ti?n ?? ???c rà soát t? tr??c n?m 2012. Theo S? KH&?T, các d? án này ch? y?u v??ng m?c v? gi?i phóng m?t b?ng, c?n ?i?u ch?nh quy ho?ch theo quy ho?ch chung, quy ho?ch phân khu. M?t trong nh?ng nguyên nhân c?a tình tr?ng các d? án tri?n khai ch?m ???c xác ??nh là do c?n ?i?u ch?nh quy ho?ch theo quy ho?ch chung, quy ho?ch phân khu nh? các d? án thu?c ??a bàn các qu?n Nam T? Liêm, Hoàng Mai, huy?n Hoài ??c, Qu?c Oai, Thanh Trì, Mê Linh… ??c bi?t, các d? án thu?c các khu ?ô th? v? tinh v?n ?ang t?m d?ng ?? ch? nghiên c?u quy ho?ch chung các khu ?ô th? v? tinh.

Theo Phó Giám ??c S? TN&MT Nguy?n H?u Ngh?a, hi?n gi?a các s? v?n ch?a th?ng nh?t s? li?u các d? án v?n ngoài ngân sách ch?m tri?n khai. Các s?, ban ngành và các qu?n, huy?n do ch?a có liên thông ???c v? s? li?u trên h? th?ng. Hi?n nay, v?n c?p nh?t s? li?u qua v?n b?n, qua xin mi?ng, th?m chí, hôm tr??c v?i hôm sau báo cáo g?i lên ?ã là s? li?u khác…Ông Ngh?a cho bi?t, quan ?i?m c?a S? TN&MT là kiên quy?t thanh tra, ki?m tra, thu h?i d? án ch?m tri?n khai, tuy nhiên, vi?c này không d?. “Vi?c thu h?i các d? án vi ph?m không ??n gi?n tí nào. S?n sàng ra h?u tòa thôi ch? không có chuy?n nh??ng b? nhau gi?a c? quan nhà n??c v?i doanh nghi?p n?a. Ch? này ph?i thi?t l?p h? s? h?t s?c ch?t ch?”, ông Ngh?a nói.

Theo Tr???ng Phong

Ti?n phong

 J.A. Happ Jersey