Ông Nguy?n V?n Bình, huy?n Hoài ??c, Hà N?i g?i câu h?i t?i báo KT & ?T : V? ch?ng ông H. mua ??t ? làng tôi t? n?m 2012, gi? ?ây h? ?ang có nhu c?u bán l?i và tôi mu?n mua. Tuy nhiên, ông H. l?i ?ang th? ch?p “s? ??” ? ngân hàng. N?u tôi mua nhà c?a h? thì c?n ??m b?o gì ?? sau này không b? r?i ro?

Theo kho?n 5 ?i?u 321 B? lu?t Dân s? 2015 quy ??nh quy?n c?a bên th? ch?p: “???c bán, trao ??i, t?ng cho tài s?n th? ch?p không ph?i là hàng hóa luân chuy?n trong quá trình s?n xu?t, kinh doanh, n?u ???c bên nh?n th? ch?p ??ng ý ho?c theo quy ??nh c?a lu?t”. Nh? v?y, ông H. ch? có quy?n bán ngôi nhà này cho b?n khi ???c ngân hàng ??ng ý; không có s? ??ng ý c?a ngân hàng thì giao d?ch này s? b? vô hi?u. B?n c?n yêu c?u ông H vi?t thông báo xin ý ki?n v? vi?c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t này cho b?n. Khi nh?n ???c s? ch?p thu?n c?a ngân hàng, b?n có th? ti?n hành giao d?ch chuy?n nh??ng v?i ông H.
Ngoài ra, kho?n 1 ?i?u 33 c?a Lu?t Hôn nhân và gia ?ình 2014 quy ??nh: “Quy?n s? d?ng ??t mà v?, ch?ng có ???c sau khi k?t hôn là tài s?n chung c?a v? ch?ng, tr? tr??ng h?p v? ho?c ch?ng ???c th?a k? riêng, ???c t?ng cho riêng ho?c có ???c thông qua giao d?ch b?ng tài s?n riêng”. Nh? v?y, quy?n s? d?ng ??t ???c hình thành sau khi k?t hôn, mu?n mua h?p pháp bu?c ph?i có ch? ký c?a hai v? ch?ng ông H. Ông H không có quy?n t? ??nh ?o?t tài s?n trên. Trong h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t c?n có ch? ký c?a c? 2 v? ch?ng ông H.

Theo KT&?T

 Weston Richburg Womens Jersey