Tôi ?ang chu?n b? mua nhà ??t nh?ng không n?m rõ khi mua nhà ??t ph?i ch?u các lo?i thu?, phí gì? Cách tính nh?ng lo?i thu?, l? phí này nh? th? nào?

Tr? l?i:

Theo quy ??nh c?a Lu?t ??t ?ai n?m 2013, Ngh? ??nh 45 ngày 17/6/2011 c?a Chính ph? v? l? phí tr??c b?, Thông t? 34 ngày 28/3/2013 c?a B? Tài chính s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thông t? 124 ngày 31/8/2011 c?a B? Tài chính h??ng d?n v? l? phí tr??c b?, thì cá nhân, t? ch?c khi mua bán, chuy?n nh??ng ??t ?ai s? ph?i ch?u các lo?i thu? sau:

V? thu? thu nh?p cá nhân, c?n c? Công v?n 17526 ngày 1/12/2014 c?a B? Tài chính v? tri?n khai th?c hi?n m?t s? n?i dung t?i Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a các lu?t v? thu?. C? th?, trong tr??ng h?p chuy?n nh??ng B?S c?a cá nhân, thu? thu nh?p cá nhân ???c quy ??nh v? nh? sau: T? 1/1/2015 áp d?ng m?t m?c thu? su?t 2% trên giá chuy?n nh??ng t?ng l?n ??i v?i chuy?n nh??ng B?S thay cho th?c hi?n 2 ph??ng pháp tính thu? tr??c ?ây. Công th?c tính thu? thu nh?p cá nhân ???c xác ??nh: Thu? thu nh?p cá nhân = Giá chuy?n nh??ng x 2%. Nh?ng l?u ý, c?n c? Kho?n 1, ?i?u 4 Lu?t Thu? thu nh?p cá nhân n?m 2007, thu nh?p t? chuy?n nh??ng nhà ?, quy?n s? d?ng ??t ? và tài s?n g?n li?n v?i ??t ? c?a cá nhân trong tr??ng h?p cá nhân ch? có m?t nhà ?, ??t ? duy nh?t s? ???c mi?n thu?.

V? l? phí tr??c b?, quy ??nh t?i Kho?n 1, ?i?u 7 Ngh? ??nh 45 ngày 17/6/2011 c?a Chính ph? nêu rõ, m?c l? phí tr??c b? ??i v?i nhà, ??t là 0,5%. Thông t? 34 ngày 28/3/2013 c?a B? Tài chính quy ??nh, s? ti?n l? phí tr??c b? ph?i n?p ???c xác ??nh: S? ti?n l? phí tr??c b? = Giá ??t x Di?n tích ??t x 0,5%.

Ngoài ra, bà ph?i ?óng các lo?i l? phí khác nh?: L? phí công ch?ng, ???c xác ??nh theo giá tr? tài s?n ho?c giá tr? h?p ??ng, giao d?ch ???c quy ??nh chi ti?t t?i Kho?n 1, ?i?u 3 Thông t? liên t?ch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13-5-2013; l? phí th?m ??nh 0,15% giá tr? chuy?n nh??ng (t?i thi?u 100.000 ??ng, t?i ?a 5.000.000 ??ng); l? phí ??a chính 15.000 ??ng.

(Theo Sài Gòn ??u t? Tài chính)

 Jake Muzzin Authentic Jersey