Ti?p n?i s? ki?n “M? bán t?ng ??p nh?t d? TNR GoldSeason 47 Nguy?n Tuân, ngày 22/04/2018 t?i ?ây, ch? ??u t? (C?T) TNR Holdings Vi?t Nam ph?i h?p cùng ??n v? phân ph?i chính th?c Goldland Vi?t Nam t? ch?c m? bán ??t 2 t?ng ??p t?i d? án TNR GoldSeason.

Qua ??t m? bán ??u tiên t?ng ??p nh?t d? án, TNR GoldSeason ?ã thu hút ???c nhi?u s? quan tâm c?a khách hàng cho d? án, ?ã có h?n 100 giao d?ch thành công. Ti?p n?i s? thành công và ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng, giai ?o?n 2 này, C?T ti?p t?c ??a ra th? tr??ng nhi?u s?n ph?m m?i thu?c nhóm nh?ng c?n h? ??p nh?t d? án t? v? trí, h??ng, thi?t k?…

Qùa t?ng t? TNR GoldSeason

Khách hàng mua c?n h? trong th?i gian này s? có c? h?i nh?n nh?ng gói quà ??c bi?t h?p d?n v?i t?ng giá tr? lên t?i 1 t? ??ng nh? xe Maza 3, xe máy Honda SH 150i ,  xe máy Vespa, T? l?nh, Lò vi sóng … cùng nhi?u quà t?ng giá tr? khác

T?a l?c t?i 47 Nguy?n Tuân, Thanh Xuân, TNR GoldSeason bao g?m 4 tòa tháp cao 27 ~ 35 t?ng v?i 1500 c?n h? có di?n tích linh ho?t t? 64m2 ??n 106 m2 ???c thi?t k? thông minh t? 2 – 3 phòng ng? và t?i ?u hóa công n?ng s? d?ng v?i t?t c? các phòng ??u có ánh sáng.

V?i v? trí trung tâm qu?n Thanh Xuân, c? dân TNR GoldSeason r?t d? di chuy?n vào trung tâm thành ph? ho?c các khu v?c lân c?n b?ng tuy?n ???ng s?t trên cao c?ng nh? tuy?n xe bus.

Cùng v?i v? trí ??c ??a mà d? án TNR GoldSeason 47 Nguy?n Tuân có ???c ?ã là m?t l?i th?vàng, h?n th? n?a khu chung c? còn s? h?u 99 ti?n ích cao c?p t?o nên m?t d? án chung c? hoàn h?o t?i t?ng chi ti?t. ?? quý khách hàng có th? hi?u ???c rõ h?n v? d? án, sau ?ây là b?ng li?t kê ??y ?? các ti?n ích c?a TNR GoldSeason.

99 ti?n ích TNR GoldSeason

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t liên h?:

??n v? phân ph?i chính th?c: Goldland 

HOT LINE: 0966 001 001

  Shelby Harris Jersey