T?c ?? ?ô th? hóa v?i quy ho?ch ?ô th? theo ki?u “nay thay mai ??i” ?ã hình thành nên nhi?u khu dân c? không theo quy ho?ch. Cùng v?i ?ó là các d? án thoát n??c ???c tri?n khai ì ?ch, không hi?u qu? khi?n ng??i dân v?n ph?i th??ng tr?c n?i lo “ph? thành sông” m?i khi vào mùa m?a.

Hà N?i s? h?t ng?p v?i nh?ng d? án ch?ng ng?p có kinh phí hàng nghìn t? ??ng?

Nh?ng n?m g?n ?ây, vi?c ??u t? vào h? th?ng thoát n??c ?ô th? ???c c?i thi?n ?áng k?. ??n nay, h?u h?t các thành ph? (TP), th? xã ??u có các d? án ??u t? xây d?ng m?i ho?c c?i t?o m? r?ng h? th?ng c?p thoát n??c. M?t s? d? án ?ã và ?ang ???c tri?n khai b?ng ngu?n v?n vay ODA t?i Hà N?i, TP HCM, H?i Phòng, ?à N?ng, Vinh,…

Nh?ng t?c ?? t?ng dân s? c? h?c ?ã t?o thành s?c ép không nh? cho h? th?ng thoát n??c ? các ?ô th? l?n, nh?t là Hà N?i và TP HCM dù các TP này n?m trong danh sách các ?ô th? có h? th?ng thoát n??c t?t nh?t.
C? n??c ??u b? ng?p úng c?c b? trong mùa m?a

Theo s? li?u t? báo cáo c?a các công ty thoát n??c và công ty môi tr??ng ?ô th?, t?t c? các TP, th? xã c?a c? n??c ??u b? ng?p úng c?c b? trong mùa m?a v?i th?i gian t? 2 gi? ??n 2 ngày, ?? ng?p sâu l?n nh?t là 1m. Ngoài các ?i?m ng?p do m?a, t?i m?t s? ?ô th? còn có tình tr?ng ng?p c?c b? do n??c th?i sinh ho?t và công nghi?p.

Ng?p úng gây ra tình tr?ng ách t?c giao thông, nhi?u c? s? s?n xu?t d?ch v? ng?ng ho?t ??ng, du l?ch b? ng?ng tr?, hàng hoá không th? l?u thông. Hàng n?m thi?t h?i do ng?p úng theo tính toán s? b? lên t?i hàng nghìn t? ??ng.

Nhìn ? Hà N?i, ngh?ch lý trong thoát n??c là không ch? ? các tuy?n ph? c?, khu dân c? c? (tr? khu v?c 36 ph? ph??ng) mà ngay c? ? các tuy?n ph? m?i m?, khu ?ô th? m?i thì kh? n?ng thoát n??c c?ng… kém nh? nhau. M?i l?n có nh?ng tr?n m?a l?n là các tuy?n ph? ? khu v?c M? ?ình, Trung Hòa, Nhân Chính, Thái Hà, Chùa B?c, V? Tr?ng Ph?ng, Ph?m Ng?c Th?ch… l?i ng?p c?c b? trong m?t ??n vài gi? ??ng h? vì l??ng n??c thoát quá ch?m.

Sau 5 ngày n?ng nóng k? l?c ??u tháng 6 m?i ?ây, Hà N?i ?ón “c?n m?a vàng” v?i vi?c m?t s? tuy?n ph? thu?c các qu?n C?u Gi?y, Ba ?ình, B?c T? Liêm, ??ng ?a, Hà ?ông l?p t?c ng?p t? 0,1 m ??n 0,3 m.

Còn TP HCM, t? nhi?u n?m nay, ng??i dân ph?i s?ng chung v?i tình tr?ng ng?p do m?a và tri?u c??ng. M?i ?ây, c?n m?a l?n r?ng sáng 2/6 khi?n nhi?u tuy?n ???ng ? trung tâm Sài Gòn ng?p n?ng.

Trong nhi?u n?m qua TP HCM ?ã ??u t? hàng ch?c nghìn t? ??ng cho công tác ch?ng ng?p nh?ng v?a xóa ???c nhi?u ?i?m ng?p ? n?i thành, thì ?i?m ng?p l?i có xu h??ng xu?t hi?n ? khu v?c ngo?i thành, ch? TP ch?a “x? lý” ???c tình tr?ng ng?p.

Theo lý gi?i c?a chính quy?n TP HCM, h? t?ng xã h?i c?a TP, trong ?ó có h? th?ng thoát n??c, ch? ?áp ?ng ???c 1/5 dân s?, nh?ng tình tr?ng bi?n ??i khí h?u khi?n l??ng m?a ngày càng l?n và ??nh tri?u trên sông ngày càng cao khi?n h? th?ng thoát n??c c?a TP “b?t l?c”.

Tuy nhiên, TS H? Long Phi, Giám ??c Trung tâm Qu?n lý n??c và bi?n ??i khí h?u (??i h?c Qu?c gia TPHCM) ch? ra nguyên nhân chính khi?n TP HCM ng?p ngày càng n?ng là do quá trình ?ô th? hóa, bê tông hóa thi?u ki?m soát, san l?p kênh r?ch nh?ng công trình thoát n??c ch? ???c ??u t? nh? gi?t, ch?a ??n 10% yêu c?u ch?ng ng?p theo t?c ?? phát tri?n c?a TP.

Ti?n t? ?? vào… dòng n??c

H? th?ng thoát n??c ? các ?ô th? ?a s? là h? th?ng thoát n??c chung, có tu?i th? c? th? k?, ch? y?u ?? thoát n??c m?a, ít khi ???c s?a ch?a, duy tu, b?o d??ng nên ?ã xu?ng c?p nhi?u nên ch? ph?c v? kho?ng 60% nhu c?u thoát n??c c?a ?ô th?.

? m?t s? ??a bàn m?i ???c ?ô th? hóa, h? th?ng thoát n??c m?a l?i ch? y?u là kênh, m??ng t??i tiêu nông nghi?p c?, ch?a có công trình ??u m?i thoát n??c và không ?áp ?ng ???c yêu c?u thoát n??c c?a khu v?c, d?n ??n tình tr?ng úng ng?p nghiêm tr?ng.

Trong khi ?ó, vi?c xây d?ng b? sung ???c th?c hi?n m?t cách ch?p vá, không theo quy ho?ch lâu dài do ch?a có quy ho?ch v? c?p thoát n??c ?ô th?, c?ng nh? ch?a có s? ph?i h?p ??ng b? các công trình h? t?ng ?ô th?, nên dù chính quy?n các TP ?ã rót c? t? USD ??u t? thì h? th?ng thoát n??c c?ng v?n ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u phát tri?n ?ô th?.

Kh?c ph?c tình tr?ng c? m?a là ng?p ? các ?ô th?, nh?t là các TP l?n, c?n gi?i pháp ??ng b? t? khía c?nh pháp lý, qu?n lý nhà n??c t?i quy ho?ch và c?i t?o h? th?ng. Song song v?i vi?c tri?n khai các d? án thoát n??c, ch?ng ng?p theo ?úng quy ho?ch, ti?n ??, ??m b?o ch?t l??ng, chính quy?n các ??a ph??ng c?n chú ý kh?c ph?c nh?ng nguyên nhân “g?c” gây ng?p, xu?t phát t? chính các ho?t ??ng và hành vi c?a con ng??i.

Tr??c m?t c?n ch?ng l?n chi?m, x? rác th?i ?? duy trì di?n tích ao, h?, h? th?ng thoát n??c (c?ng, m??ng, rãnh…) khai thông dòng ch?y ?? khai thác t?i ?a, l?i th? c?a sông, h? trong vi?c tr? n??c, thoát n??c m?i khi m?a l?n; b? sung tính n?ng giám sát các c?a ??p ?i?u ti?t, các tr?m b?m…

??c bi?t, chính quy?n các ?ô th? ph?i chú tr?ng th?c hi?n quy ho?ch v? h? th?ng thoát n??c, ??m b?o các ?ô th? m?i có di?n tích h? ?i?u hòa, h? th?ng c?ng t??ng ?ng v?i m?t ?? dân s?, không ?? h? th?ng thoát n??c “tí hon” ph?i ph?c v? l??ng n??c “kh?ng l?” t? sinh ho?t, s?n xu?t c?a ng??i dân và n??c m?a nh? hi?n nay.

Nh?ng trong khi ch? các d? án ch?ng ng?p, thoát n??c hoàn thành, ng??i dân Hà N?i, TP HCM và nhi?u t?nh, TP khác ? nh?ng ?i?m ng?p còn l?i s? v?n ph?i… “s?ng chung v?i ng?p n??c” cùng nh?ng thi?t h?i h?u hình và vô hình trong ??i s?ng.

theo baophapluat

  LaDarius Gunter Womens Jersey