Tr??c ?ây, quy?n ti?p c?n thông tin c?a ng??i dân c?ng ???c quy ??nh trong m?t s? ?i?u lu?t nh?ng không ??y ??, không ??ng b?, toàn di?n và h? th?ng. Trong khi nhu c?u thông tin c?a ng??i dân ?ang ngày càng gia t?ng, nh?t là các thông tin liên quan ??n l?nh v?c quy ho?ch ??t ?ai, giao thông, xây d?ng, gi?i phóng m?t b?ng… Vi?c công khai và cung c?p thông tin c?a các c? quan Nhà n??c m?i ch? ?áp ?ng m?t ph?n nhu c?u.
Th?c t?, v?n còn m?t b? ph?n cán b?, công ch?c l?i d?ng v? trí ??c quy?n n?m gi? thông tin ?? tr?c l?i, tham nh?ng, tiêu c?c. ??ng th?i, do vi?c cung c?p thông tin chính th?ng, chính xác ch?a ??y ??, k?p th?i, trong m?t s? tr??ng h?p c?ng t?o c? h?i cho nh?ng thông tin không ?úng s? th?t, gây d? lu?n x?u, ?nh h??ng t?i s? ??ng thu?n xã h?i…
Vì v?y, Lu?t Ti?p c?n thông tin ???c xác ??nh là m?t trong nh?ng lu?t quan tr?ng b?o ??m “quy?n ???c bi?t” c?a ng??i dân. Lu?t ?ã quy ??nh c? th? v? quy?n ti?p c?n thông tin c?a công dân, nguyên t?c b?o ??m quy?n ti?p c?n thông tin, thông tin công dân ???c ti?p c?n, không ???c ti?p c?n; cách th?c ti?p c?n thông tin, các hành vi b? nghiêm c?m; khi?u n?i, kh?i ki?n, t? cáo, x? lý vi ph?m…
UBND TP Hà N?i ?ã có v?n b?n yêu c?u các s?, ban, ngành, qu?n, huy?n, th? xã ?ôn ??c vi?c tri?n khai thi hành Lu?t Ti?p c?n thông tin. Theo ?ó, TP yêu c?u b? trí ??n v?, b? ph?n ho?c ng??i làm ??u m?i cung c?p thông tin c?a c? quan, ??n v? mình. Duy trì, l?u gi?, c?p nh?t c? s? d? li?u thông tin mà c? quan, ??n v? mình có trách nhi?m cung c?p cho công dân, b?o ??m thông tin có h? th?ng, ??y ??, toàn di?n, k?p th?i, d? dàng tra c?u…

Ng??i dân xem b?n ?? quy ho?ch d? án xây d?ng t?i m?t cu?c tri?n lãm ? Hà N?i. ?nh: H?i Linh

?i?m ?áng chú ý, ?i?u 17 c?a Lu?t ?ã quy ??nh 46 lo?i thông tin b?t bu?c các c? quan Nhà n??c, t? c?p ph??ng, xã tr? lên ph?i công khai r?ng rãi, ?ó là nh?ng thông tin liên quan m?t thi?t ??n ??i s?ng, s?n xu?t, kinh doanh c?a ng??i dân. Trong ?ó có nh?ng thông tin r?t quan tr?ng nh?: Thông tin v? mua s?m tài s?n công, d? án ??u t? công, d? toán và th?c hi?n ngân sách Nhà n??c, thông tin v? quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t, giá ??t, ph??ng án b?i th??ng, GPMB… Lu?t c?ng nghiêm c?m hành vi c? ý cung c?p thông tin sai l?ch, không ??y ??, trì hoãn vi?c cung c?p thông tin; cung c?p ho?c s? d?ng thông tin nh?m xúc ph?m danh d?, nhân ph?m, uy tín, gây k? th? v? gi?i, gây thi?t h?i v? tài s?n c?a cá nhân, c? quan, t? ch?c…
Tác ??ng tích c?c ??n xã h?i
V? trách nhi?m c?a các c? quan Nhà n??c trong vi?c b?o ??m th?c hi?n quy?n ti?p c?n thông tin c?a công dân, Lu?t quy ??nh trách nhi?m c?a các c? quan Nhà n??c trong vi?c xác ??nh ??n v?, cá nhân làm ??u m?i cung c?p thông tin; l?p, c?p nh?t, công khai Danh m?c thông tin ph?i ???c công khai; duy trì, l?u gi?, c?p nh?t c? s? d? li?u thông tin có trách nhi?m cung c?p, b?o ??m thông tin có h? th?ng, ??y ??, toàn di?n, k?p th?i, d? dàng tra c?u; rà soát, phân lo?i, ki?m tra và b?o ??m tính bí m?t c?a thông tin tr??c khi cung c?p… Trong ?ó, B? TT&TT giúp Chính ph? th?c hi?n nhi?m v? h??ng d?n k? thu?t các bi?n pháp và quy trình b?o v? thông tin và b?o v? các h? th?ng qu?n lý thông tin. UBND t?nh có trách nhi?m thi hành các bi?n pháp b?o ??m quy?n ti?p c?n thông tin c?a công dân theo h??ng d?n c?a Chính ph?…
Theo báo cáo ?ánh giá tác ??ng c?a chính sách, t? c? ch? b?o ??m quy?n ti?p c?n thông tin s? hình thành c? ch? giám sát có hi?u qu? t? công chúng t?i các ho?t ??ng c?a c? quan công quy?n. Vi?c ti?p c?n thông tin d? dàng s? kh?c ph?c nh?ng thi?t h?i, các chi phí cho ng??i dân và chi phí c? h?i cho DN…
Phó Vi?n tr??ng Vi?n ?ng d?ng Công ngh? TT&TT (Liên hi?p Các h?i KH&KT Vi?t Nam) Lê V?n Nghiêm nh?n ??nh, vi?c th?c hi?n Lu?t Ti?p c?n thông tin là trách nhi?m n?ng n? c?a c? quan Nhà n??c các c?p khi ph?i th?c hi?n m?t kh?i l??ng công vi?c l?n, m?i m? và c?n có nh?ng ?i?u ki?n và ngu?n l?c c?n thi?t. B?i th?, vi?c ?áp ?ng quy?n thông tin c?a ng??i dân trong th?i gian ??u s? không tránh kh?i khó kh?n, lúng túng, nh?ng ?ó là vi?c h?t s?c c?n thi?t c?a m?t Chính ph? ki?n t?o và ph?c v?, th? hi?n tinh th?n công khai, minh b?ch và trách nhi?m gi?i trình c?a Nhà n??c. Zach Hyman Authentic Jersey