S? h?u c?n h? khách s?n (condotel) cao c?p gi?a lòng th? ?ô ?ang là xu h??ng không th? b? l? c?a nh?ng nhà ??u t? thông thái.

Condotel – lo?i hình t?i sao ch?a h?p d?n t?i th? ?ô?

V?i các nhà ??u t?, condotel ven bi?n không còn là khái ni?m l? l?m. H?u h?t các c?n condotel ??u ???c xây trong các t? h?p ngh? d??ng, t?p trung nhi?u ? các ?i?m du l?ch ven bi?n n?i ti?ng nh? ?à N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c,… Là lo?i c?n h? v?n hành theo tiêu chu?n khách s?n, mô hình condotel t?i th? ?ô ch? m?i xu?t hi?n trong th?i gian g?n ?ây.

Mang tính ch?t “con lai” gi?a c?n h? và khách s?n, condotel mang ??n không gian ngh? ng?i hi?n ??i cùng nh?ng ti?n ích cao c?p, thu?n ti?n cho vi?c sinh ho?t lâu dài c?a khách thuê nh? b?p, máy gi?t, không gian làm vi?c, phòng ng?. Bên c?nh ?ó, condotel ???c qu?n lý và ?i?u hành chuyên nghi?p v?i nh?ng d?ch v? t??ng t? khách s?n nh? d?n phòng, ?n u?ng 24/24.

Nh?ng n?m g?n ?ây, l??ng chuyên gia n??c ngoài ??n làm vi?c t?i Vi?t Nam t?ng cao, nhu c?u l?u trú dài h?n c?ng t?ng lên t??ng ?ng. Bên c?nh ?u th? c?a lo?i hình c?n h? condotel ngh? d??ng, các nhà ??u t? phát tri?n thêm lo?i hình condotel t?i các thành ph? l?n ph?c v? nhu c?u l?u trú dài h?n c?a nhân s? các doanh nghi?p n??c ngoài t?i Hà N?i và các t?nh lân c?n. Lu?ng v?n ?? vào s?n ph?m condotel ngh? d??ng ven bi?n không còn quá nóng, th? tr??ng th? ?ô ch?ng ki?n s? xu?t hi?n c?a nhi?u d? án condotel gi?a lòng ph?.

Th? nh?ng, s? “?? b?” ? ?t c?a condotel khi?n các nhà ??u t? khó ??a ra ???c l?a ch?n ?úng ??n. Anh Bình – m?t nhà ??u t? t?i Hà N?i ??n ?o: “Condotel là l?a ch?n ??u t? khá h?p d?n b?i s? m?i l?, v?n ban ??u không quá cao, c? h?i ??u t? sinh l?i h?p d?n, ch?t l??ng qu?n lý v?n hành th??ng ???c ??m b?o b?i nh?ng ??n v? chuyên nghi?p. Tôi c?ng ?ã tìm hi?u thông tin c?a nhi?u d? án khác nhau nh?ng ch?a l?a ch?n ???c c?n nào ?ng ý b?i nh?ng d? án ?ó v?n c? nhàng nhàng, không có gì n?i b?t.”

Không ch? riêng anh Bình, nhi?u nhà ??u t? v?n “áng binh” ch? ??i s? ra ??i c?a d? án condotel mang tính v??t tr?i. Tr??c tình hình ngu?n cung phân khúc condotel ngày càng t?ng mà ch?t l??ng ch?a ?? ch?m t?i nhu c?u c?a th? tr??ng, các d? án c?n ph?i t?o ra s? khác bi?t ?? có th? chinh ph?c ???c khách hàng.

“Làn gió” condotel khác bi?t t?i Hà N?i

M?i ?ây, th? tr??ng b?t ??ng s?n Hà N?i “d?y sóng” khi tòa Five Seasons – d? án TNR GoldSeason thu?c phân khúc condotel ???c ra m?t l?n ??u tiên trên th? tr??ng. ?ón ??u làn sóng ??u t? condotel gi?a lòng ph? l?i s? h?u nh?ng khác bi?t n?i tr?i, Five Seasons “ch?m” ngay ?i?m khát c?a nhi?u nhà ??u t? thông thái.

N?m ngay t?i s? 47 Nguy?n Tuân, trung tâm c?a Qu?n Thanh Xuân, Five Seasons là ??a ?i?m ngh? ng?i lý t??ng cho khách thuê b?i t? ?ây, vi?c di chuy?n ??n các khu v?c trung tâm thành ph? c?ng nh? khu v?c ngo?i thành hoàn toàn nhanh chóng thông qua các tr?c giao thông huy?t m?ch Nguy?n Trãi, Khu?t Duy Ti?n, ???ng Vành ?ai 3.

L?n ??u tiên t?i Qu?n Thanh Xuân xu?t hi?n s?n ph?m condotel th?c s? v??t tr?i v?i h? th?ng ti?n ích cao c?p, ?áp ?ng nhu c?u l?u trú dài h?n. Nét s?ng th?i th??ng ??m phong cách Manhattan (M?) phóng khoáng ???c phác h?a rõ nét t?i Five Seasons. Khách hàng s? hoàn toàn hài lòng v?i nh?ng gi? phút ngh? ng?i t?i ?ây khi t?n h??ng h? th?ng 9 ti?n ích ??c quy?n mi?n phí tr?n ??i nh?: b? b?i tràn b? nhi?t ??i, phòng xông h?i, b? s?c, th? vi?n c?ng ??ng, phòng h?i th?o, phòng t?p yoga, phòng t?p gym, không gian vui ch?i và phát tri?n th? ch?t cho tr? em,… Các d?ch v? tiêu chu?n 5 sao nh? gi?t là t?i nhà, d?n d?p v? sinh, giao ?? ?n, quán café, nhà hàng c?ng ???c trang b? ??y ?? ph?c v? nhu c?u sinh ho?t c?a khách thuê.

400 c?n condotel t?i Five Seasons ???c thi?t k? hi?n ??i theo phong cách M? ??y hi?n ??i và phóng khoáng ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u c?a khách hàng v?i các c?n h? t? 2 ??n 4 phòng ng?, di?n tích t? 59 – 101m2. Ngoài nh?ng ti?n ích ??c quy?n mi?n phí cùng các ti?n ích th??ng m?i 5 sao, khách hàng ? t?i Five Season còn ???c th?a h??ng nh?ng ti?n ích và c?nh quan tuy?t m? t?i Manhattan thu nh? gi?a lòng Hà N?i t?i khuôn viên công viên xanh mát, v??n n??ng BBQ, v??n nhi?t ??i, b? b?i b?n mùa, khu v??n trên mây Sky Garden ??c ?áo v?i các ti?u c?nh ??p m?t …

Five Seasons – “làn gió” condotel khác bi?t hút nhà ??u t? Hà N?i – ?nh 1.
T?n h??ng ti?n ích ??c quy?n mi?n phí tr?n ??i t?i Five Seasons.

Five Seasons s? h?u l?i th? ?n t??ng, thuy?t ph?c các nhà ??u t? thông thái khi ?ã ???c c?t nóc và d? ki?n s? bàn giao vào quý I/2019. H?n th? n?a, d? án ??a ra chính sách h? tr? ??c bi?t v?i lãi su?t 0% trong vòng 24 tháng cho các kho?n vay. Hay v?i t?ng giá tr? chi?t kh?u lên t?i 8,2%, nhanh chóng gi?i quy?t bài toán kinh t? cho nhi?u khách hàng mua ?? ? cùng các nhà ??u t?. Ch? t? 1,6 t? ??ng, khách hàng ?ã hoàn toàn có th? s? h?u c?n h? tiêu chu?n khách s?n 5 sao v?i vô vàn ti?n ích v?i kh? n?ng sinh l?i cao.

A.D

Theo Nh?p s?ng kinh t?

 Xavien Howard Womens Jersey