Th? tr??ng b?t ??ng s?n t?i Hà N?i nh?ng n?m qua tuy khá h?p d?n, t?ng tr??ng m?nh c? v? ch?t và l??ng nh?ng v?n t?n t?i y?u th?. B?i l?, nhi?u khách hàng có tâm lý e ng?i v? tình tr?ng giao thông. H? th?ng giao thông khu v?c qu?n Thanh Xuân ch? y?u ph? thu?c vào ???ng Nguy?n Trãi ?? vào trung tâm thành ph?, vì th? tuy?n ???ng này th??ng xuyên x?y ra ách t?c.

Th?i gian g?n ?ây, t? l? thu?n v?i t?c ?? hoàn thi?n c?a tuy?n ???ng s?t Cát Linh – Hà ?ông là ?? nóng c?a các d? án b?t ??ng s?n phía Tây Hà N?i, ??c bi?t là nh?ng d? án d?c tuy?n ???ng này.

G?n sát nhà ga Th??ng ?ình (?o?n g?n nút giao Nguy?n Trãi v?i Nguy?n Tuân), d? án TNR GoldSeason h??ng l?i l?n t? tuy?n ???ng s?t trên cao này. C? dân t??ng lai c?a TNR GoldSeason ch? m?t ch?a ??n 10 phút ?i b? ?? di chuy?n t?i nhà ga Th??ng ?ình. Vi?c di chuy?n ??n các khu v?c n?i thành c?ng nh? ngo?i thành không còn b?t c? tr? ng?i nào, ti?t ki?m th?i gian và chi phí h?n bao gi? h?t. ?ây là ?u th? không nh? quy?t ??nh vi?c l?a ch?n TNR GoldSeason làm t? ?m c?a nhi?u gia ?ình.

S? h?u v? trí vàng t?i trung tâm qu?n Thanh Xuân, d? án còn ???c th?a h??ng toàn b? c? s? h? t?ng, v?t ch?t khu v?c lân c?n ?ang ???c ??u t? phát tri?n ??ng b?. Ch? trong bán kính h?n 1km, t?t c? ti?n ích ph?c v? cho cu?c s?ng c?a c? dân nh? tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ??u ???c ?áp ?ng.

Các ti?n ích ??ng c?p hoàn toàn mi?n phí t?i Five Seasons.

Five Seasons hút khách trong và ngoài n??c

M?i ?ây, d? án TNR GoldSeason cho ra m?t th? tr??ng nh?ng c?n h? ??p nh?t tòa Five Seasons. Là m?t trong nh?ng tòa c?n h? ??u tiên t?i Th? ?ô ???c khai thác theo hình th?c condotel – c?n h? khách s?n, Five Seasons ???c ?ánh giá là s?n ph?m thu hút ???c nhi?u s? chú ý không ch? c?a các khách hàng trong n??c mà còn là l?a ch?n c?a nhi?u khách hàng n??c ngoài.

S?c hút c?a Five Seasons ???c th? hi?n rõ qua m?i s? ki?n m? bán. Ông Kim Sang Sik – m?t khách hàng ng??i Hàn Qu?c may m?n trúng gi?i Nh?t trong s? ki?n “Ra m?t nh?ng c?n h? ??p nh?t tòa Five Seasons” chia s?: “Tôi th?y ?ây là d? án r?t tuy?t v?i c?a Vi?t Nam. Tôi ?ã mua nhi?u h?n m?t c?n h? và gi?i thi?u cho các b?n bè c?a tôi ?? ??u t? vào d? án này. Vi?c s? h?u c?n h? ? ?ây khi?n tôi c?m th?y h?nh phúc h?n khi s?ng và làm vi?c t?i Hà N?i”.

Không ch? mình ông Kim Sang Sik mà r?t nhi?u ch? nhân c?n h?, ??c bi?t là các gia ?ình tr? t?i Five Seasons c?m th?y tâm ??c khi t?n h??ng l?i s?ng th?i th??ng ??m ch?t Manhattan gi?a lòng ph? th?. Ch? nhân c?n h? t?i ?ây s? có thêm nhi?u th?i gian th? giãn bên c?nh gia ?ình và ng??i thân b?i các d?ch v? ?áp ?ng nhu c?u s?ng nh? gi?t là, giao ?? ?n, d?n d?p v? sinh,… ??ng c?p 5 sao nh? t?i resort luôn s?n sàng ph?c v?.

?i?u khi?n Five Seasons tr? nên khác bi?t chính là h? th?ng 9 ti?n ích ??c quy?n cao c?p mi?n phí. Nh?ng tr?i nghi?m m?i m? và riêng t? t?i b? b?i tràn b?, b? s?c, phòng xông h?i, phòng yoga, phòng t?p gym,… s? tr? l?i cho c? th? ngu?n sinh khí d?i dào sau ngày dài m?t nhoài mà không c?n ph?i tìm ki?m nh?ng k? ngh? xa xôi.

N?m trong t? h?p c?n h? sang tr?ng b?c nh?t TNR GoldSeason, con tr? s? ???c l?n lên gi?a môi sinh trong lành tràn ng?p ti?n ích. Gi?a khuôn viên c?a công viên Manhattan xanh mát, trên th?m c? Mùa Xuân hay t?i khung c?nh r?c r? s?c màu c?a Sky Bar, tr? s? ???c th?a thích khám phá và sáng t?o không gi?i h?n.

??n v? phân ph?i chính th?c d? án
??n v? phân ph?i GoldLand – 0966 001 001 Denver Broncos Jersey