TNR GoldSeason là hi?n thân c?a mô hình ?ô th? “all-in-one” ?i?n hình. T?i ?ây, các không gian ti?n ích và không gian sinh ho?t c?ng ??ng ???c chú tr?ng ??u t?, ?áp ?ng nhu c?u gi?i trí cho t?t c? các th? h? trong gia ?ình. Gi?a th? ?ô ?n ào, ng?t ng?t, b?n và gia ?ình có th? th?a thích d?o ch?i trong công viên Manhattan xanh mát, ng?m nhìn con tr? vui ?ùa trên th?m c? Mùa Xuân, cùng rèn luy?n s?c kh?e t?i khu th? thao ngoài tr?i hay b? b?i tràn b? nhi?t ??i, tham gia nh?ng s? ki?n c?ng ??ng ??c s?c trong Qu?ng tr??ng L? h?i,…

Không ch? ?áp ?ng nhu c?u s?ng ?? ??y, TNR GoldSeason nâng t?m h??ng th? cu?c s?ng c?a c? dân qua không gian ??c ?áo t?i Sky Garden trên t?ng mái c?a tòa Summer, các không gian t? ch?c s? ki?n, phòng ho?t ??ng ngh? thu?t hay các ti?n ích th??ng m?i nh? nhà hàng, khu café,… V?i vô vàn các ti?n ích n?i khu hi?n ??i ??m h?i h??ng M? phóng khoáng, TNR GoldSeason h?a h?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m s?ng ??ng c?p ??y khác bi?t cho các c? dân mà không c?n ?i ?âu xa.

Th?i ?i?m bàn giao ??t 1 c?a d? án ?ang ??n g?n, d? án TNR GoldSeason ??a ra ?u ?ãi ??c bi?t trong chính sách bán hàng – h? tr? lãi su?t 0% trong vòng 24 tháng cùng v?i nhi?u chính sách h?p d?n v?i t?ng giá tr? chi?t kh?u lên ??n 12.5%, t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho khách hàng có th? s? h?u nh?ng c?n h? ??p nh?t t?i ?ây.

Kiên ??nh v?i n? l?c mang ??n cho c?ng ??ng nh?ng giá tr? s?ng b?n v?ng, TNR Holdings Vi?t Nam liên ti?p ???c vinh danh v?i nhi?u gi?i th??ng b?t ??ng s?n danh giá trong n??c và khu v?c. Tháng 6/2018, th??ng hi?u TNR Holdings l?i xu?t s?c giành gi?i th??ng Care Special Recognition for Positive Construction Practices t?i PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018, n?m trong h? th?ng PropertyGuru Asia Property Awards – Gi?i th??ng B?t ??ng s?n l?n nh?t t?i Châu Á.

HOTLINE D? ÁN: 0966 001 001

  Bobby Clarke Womens Jersey