Theo ?úng ti?n ?? d? ki?n, cu?i tháng 8/2018, d? án TNR GoldSeason s? bàn giao nhà cho khách hàng. Cho t?i nay, TNR Golseason là m?t trong s? ít d? án t?i Thanh Xuân ??m b?o ti?n ?? xây d?ng nh? công b?.

Trong l?nh v?c b?t ??ng s?n, vi?c ??m b?o ti?n ?? xây d?ng nh? cam k?t là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t làm nên uy tín c?a ch? ??u t?. Chính vì v?y, ch? ??u t? d? án TNR GoldSeaon (72, Nguy?n Tuân, Thanh Xuân, Hà N?i ) ph?i h?p v?i nhà th?u xây d?ng Hòa Bình (HBC) ?ã áp d?ng ph??ng án tiên ti?n nh?t v?i c??ng ?? làm vi?c liên t?c ngày ?êm ?? ??t ti?n ?? thi công cam k?t.

??i di?n Công ty C? ph?n T?p ?oàn Xây d?ng Hòa Bình , ??n v? ph? trách thi công d? án TNR GoldSeason cho bi?t, vi?c xây d?ng v?i ti?n ?? nhanh s? không ?nh h??ng ??n k?t c?u và ch?t l??ng công trình b?i d? án áp d?ng ph??ng th?c t?ng th?u thi?t k? thi công ngay t? ngày ??u. Vì v?y, TNR GoldSeason s? hoàn thành ?úng k? ho?ch mà v?n ??m b?o ch?t l??ng b?n v?ng.

H? th?ng thang máy ch?t l??ng cao ???c l?p ??t hoàn thi?n

Hình ?nh th?c t? d? án ???c ch?p l?i t? gi?a tháng 05/2018

TNR GoldSeason ???c kh?i công vào cu?i tháng 12/2015. Sau 2 n?m 6 tháng, hi?n nay d? án ?ã hoàn thành ph?n c? ?i?n b?i nhà th?u Hawee. M?t ngoài tòa nhà ?ang trát, quét s?n ??n nh?ng t?ng cao nh?t c?a tòa nhà.

Giai ?o?n này, d? án ?ang t?p trung hoàn thi?n bên trong. Các c?n h? t?i t?ng 20 ?ã hoàn thi?n s?n b?, l?p c?a, tr?n, ban công.

M?t s? ti?n ích c? b?n bên trong c?n h?.

Qu?ng tr??ng trung tâm Manhattan là lá ph?i xanh c?a d? án TNR Goldseason. ??n v? thi công ?ang tích c?c hoàn thi?n ph?n c?nh quan xung quanh, c?ng ra vào, l?i ?i, cây xanh… s?n sàng bàn giao nhà vào cu?i tháng 8/2018.

Hình ?nh thu nh? t? qu?ng tr??ng d? án.

Bên c?nh ?ó, TNR GoldSeason ???c th?a h??ng c? s? h? t?ng s?n có t?i khu v?c v?i hàng lo?t tr??ng h?c, b?nh vi?n, khu mua s?m l?n. D? án còn có h? th?ng tích h?p ti?n ích ??ng b? g?m: trung tâm th??ng m?i và siêu th? cao c?p;khu nhà hàng và coffee phong cách Pháp, b? b?i trên cao; phòng t?pym; kh gu spa và ch?m sóc s?c kh?e; khu nhà tr?, khu vui ch?i và ?ài phun n??c ngh? thu?t; h? th?ng cây xanh và ti?u c?nh bao quanh;…

Th?i ?i?m bàn giao nhà, d? án TNR GoldSeason s? m? c?a ?ón khách hàng có nhu c?u vào tham quan công tr??ng. Tour tham quan s? ???c t? ch?c, khách hàng nào có nhu c?u, vui lòng ??ng ký theo s? Hotline : 0966 001 001; Website: http://goldseason.vn/. Ibraheim Campbell Jersey