Theo lãnh ??o B? GTVT cho hay, n?m 2013, b? này t?ng 2 l?n ki?n ngh? Th? t??ng di d?i tr?m thu phí BOT B?c Th?ng Long – N?i Bài v? Qu?c l? 2 (ph?m vi d? án); ho?c nhà n??c b? ti?n mua l?i d? án.

Vì theo B? GTVT, tr?m thu phí này th?c hi?n thu h?i v?n cho d? án ???ng tránh V?nh Yên (V?nh Phúc), nh?ng l?i ??t trên ??a bàn Hà N?i. ??c bi?t, th?i ?i?m ch?a có tuy?n ??i l? Võ Nguyên Giáp, tr?m thu phí án ng? ngay c?a ngõ vào n?i ?ô Hà N?i, gây ùn t?c và ?nh h??ng t?i hình ?nh trong m?t b?n bè qu?c t?.

BOT B?c Th?ng Long – N?i Bài.

Tuy nhiên, t?i các l?n ki?n ngh? ?ó, Th? t??ng ??u quy?t ??nh v?n gi? nguyên tr?m thu phí BOT B?c Th?ng Long – N?i Bài.

Nay Hà N?i ti?p t?c ki?n ngh?, có th? B? GTVT s? ti?p t?c báo cáo Th? t??ng xem xét quy?t ??nh.

Theo UBND Hà N?i, nhi?u n?m qua c? tri ?ã bày t? s? b?c xúc và có ý ki?n ?? xu?t thành ph? có ki?n ngh? lên B? GTVT trình Chính ph? xem xét gi?i quy?t d?t ?i?m v?n ?? này.

???c bi?t, d? án xây d?ng Qu?c l? 2, ?o?n tránh thành ph? V?nh Yên (t?nh V?nh Phúc) ???c Chính ph? phê duy?t, B? GTVT ???c giao ký k?t h?p ??ng BOT v?i Công ty C? ph?n BOT Vietracimex 8. D? án có t?ng m?c ??u t? 615 t? ??ng.

Nhà ??u t? ???c s? d?ng Tr?m thu phí B?c Th?ng Long – N?i Bài ?? hoàn v?n ??u t? b?t ??u t? 1/1/2011. Th?i gian thu phí hoàn v?n là 16 n?m 10 tháng 11 ngày. M?c giá là 10.000 ??ng/xe 12 ch?.

Cu?i n?m 2017, Công ty C? ph?n BOT Vietracimex 8 t?ng ki?n ngh? B? GTVT cho t?ng giá và th?i gian thu.

Ch? ??u ??u t? ??a ra 2 ph??ng án. Ph??ng án “thu giá” trong 19 n?m, và t?ng giá t? 10.000 ??ng lên 25.000 ??ng/xe d??i 12 ch? ng?i, áp d?ng t? n?m 2018 ??n h?t n?m 2020. Sau ?ó, t?ng lên 30.000 ??ng t? n?m 2021 ??n n?m 2024 và t?ng lên 35.000 ??ng t?i h?t n?m 2030.

??i v?i ph??ng án “thu giá” trong 17 n?m, ch? ??u t? ?? xu?t t?ng giá t? 10.000 ??ng lên 30.000 ??ng/xe d??i 12 ch?, th?c hi?n t? n?m 2018 ??n h?t n?m 2020, sau ?ó t?ng lên 40.000 ??ng/xe ??n n?m 2028. Tuy nhiên, các ?? xu?t c?a nhà ??u t? ch?a ???c B? GTVT thông qua.

Theo Lê H?u Vi?t

Ti?n phong

 Zach Sanford Jersey