Doanh nghi?p c?a tôi là ch? ??u t? d? án xây d?ng nhà ? xã h?i. ??n nay, chúng tôi ?ã th?c hi?n thành công 2 d? án xây d?ng nhà ? xã h?i. ?? chu?n b? cho d? án ti?p theo vào ??u n?m 2019, chúng tôi ?ang huy ??ng v?n. Xin h?i, ?? ???c vay v?n ngân hàng Nhà n??c th?c hi?n d? án xây d?ng nhà ? xã h?i chúng tôi ph?i ?áp ?ng nh?ng yêu c?u gì? Th?i h?n vay v?n là bao nhiêu lâu?

Theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 1 Thông t? 32/2014/TT-NHNN s?a ??i Thông t? 11/2013/TT-NHNN v? cho vay h? tr? nhà ? theo Ngh? quy?t 02/NQ-CP do Th?ng ??c Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam ban hành, khách hàng doanh nghi?p vay th?c hi?n d? án xây d?ng nhà ? xã h?i ph?i có các ?i?u ki?n sau:

– Doanh nghi?p là ch? ??u t? d? án xây d?ng nhà ? xã h?i, doanh nghi?p là ch? ??u t? d? án nhà ? th??ng m?i ???c chuy?n ??i công n?ng sang d? án nhà ? xã h?i do B? Xây d?ng công b? trong t?ng th?i k? (sau ?ây g?i là doanh nghi?p).

– Có m?c ?ích vay v?n ?? tr? các chi phí ch?a thanh toán phát sinh k? t? ngày 07 tháng 01 n?m 2013 (không bao g?m chi phí thu?) ?? th?c hi?n d? án xây d?ng nhà ? xã h?i, d? án nhà ? th??ng m?i chuy?n ??i công n?ng sang d? án nhà ? xã h?i theo quy ??nh t?i Thông t? này;

– Có ?? ngh? vay v?n ?? th?c hi?n d? án xây d?ng nhà ? xã h?i, d? án nhà ? th??ng m?i chuy?n ??i công n?ng sang d? án nhà ? xã h?i và cam k?t ch?a ???c vay v?n h? tr? t?i ngân hàng ?? th?c hi?n d? án nêu trên theo quy ??nh t?i Thông t? này;

– Có ?? v?n t?i thi?u 30% t?ng m?c ??u t? c?a d? án M?c v?n t?i thi?u c?a khách hàng tham gia vào d? án, ph??ng án vay mua, thuê, thuê mua nhà ? xã h?i ???c quy ??nh ra sao?

Th?i h?n vay

Theo quy ??nh t?i Thông t? Thông t? 32/2014/TT-NHNN: Th?i h?n cho vay do khách hàng và ngân hàng th?a thu?n nh?ng th?i gian ???c áp d?ng m?c lãi su?t quy ??nh t?i Thông t? này không v??t quá th?i gian quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 4 Thông t?.

C? th?, th?i gian áp d?ng m?c lãi su?t cho vay nh? sau:

– T?i ?a 15 n?m ??i v?i khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ? xã h?i; thuê, mua nhà ? th??ng m?i tính t? th?i ?i?m khách hàng ???c gi?i ngân l?n ??u tiên, nh?ng không v??t quá th?i ?i?m 01 tháng 06 n?m 2031.

– T?i ?a 10 n?m ??i v?i khách hàng xây d?ng m?i, c?i t?o s?a ch?a l?i nhà ? c?a mình tính t? th?i ?i?m khách hàng ???c gi?i ngân l?n ??u tiên, nh?ng không v??t quá th?i ?i?m 01 tháng 06 n?m 2026.

– T?i ?a 5 n?m ??i v?i khách hàng doanh nghi?p, khách hàng h? gia ?ình, cá nhân ??u t? c?i t?o ho?c xây d?ng m?i nhà ? xã h?i tính t? th?i ?i?m khách hàng ???c gi?i ngân l?n ??u tiên, nh?ng không v??t quá th?i ?i?m 01 tháng 06 n?m 2021.

Báo TN&MT

 Howie Kendrick Womens Jersey