H?i: H?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t mà tôi và nhà hàng xóm ký ?ã ???c công ch?ng. Nh?ng vì hàng xóm ch?a ?? ti?n nên h? xin tr? ch?m trong 1 tháng. Chúng tôi c?ng th?ng nh?t sang tên s? ?? khi ?ã tr? ?? ti?n.

Nh?ng g?n ?ây, nhà hàng xóm làm ?n thua l?, không ?? ti?n tr? n? nên h? xin b? h?p ??ng chuy?n nh??ng và s? b?i th??ng 20 tri?u. Gia ?ình tôi ??ng ý. V?y tôi mu?n h?i làm th? nào ?? xóa b? h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t ?ã công ch?ng?

Tr? l?i:
Khái ni?m công ch?ng ???c quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 2 Lu?t Công ch?ng n?m 2014 nh? sau: “Công ch?ng là vi?c công ch?ng viên c?a m?t t? ch?c hành ngh? công ch?ng ch?ng nh?n tính xác th?c, h?p pháp c?a h?p ??ng, giao d?ch dân s? khác b?ng v?n b?n (sau ?ây g?i là h?p ??ng, giao d?ch), tính chính xác, h?p pháp, không trái ??o ??c xã h?i c?a b?n d?ch gi?y t?, v?n b?n t? ti?ng Vi?t sang ti?ng n??c ngoài ho?c t? ti?ng n??c ngoài sang ti?ng Vi?t (sau ?ây g?i là b?n d?ch) mà theo quy ??nh c?a pháp lu?t ph?i công ch?ng ho?c cá nhân, t? ch?c t? nguy?n yêu c?u công ch?ng”.


Các bên có th? h?y b? h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t ?ã công ch?ng

Theo quy ??nh hi?n hành, h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t là lo?i h?p ??ng ph?i th?c hi?n công ch?ng, ch?ng th?c. Nh?ng các bên có th? h?y b? h?p ??ng chuy?n nh??ng ??t ?ã công ch?ng theo ?úng quy ??nh c?a ?i?u 51 Lu?t Công ch?ng n?m 2014. C? th? nh? sau:

“1. Vi?c công ch?ng s?a ??i, b? sung, h?y b? h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng ch? ???c th?c hi?n khi có s? th?a thu?n, cam k?t b?ng v?n b?n c?a t?t c? nh?ng ng??i ?ã tham gia h?p ??ng, giao d?ch ?ó.

2. Vi?c công ch?ng s?a ??i, b? sung, h?y b? h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng ???c th?c hi?n t?i t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ã th?c hi?n vi?c công ch?ng ?ó và do công ch?ng viên ti?n hành. Tr??ng h?p t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ã th?c hi?n vi?c công ch?ng ch?m d?t ho?t ??ng, chuy?n ??i, chuy?n nh??ng ho?c gi?i th? thì công ch?ng viên c?a t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ang l?u tr? h? s? công ch?ng th?c hi?n vi?c s?a ??i, b? sung, h?y b? h?p ??ng, giao d?ch.

3. Th? t?c công ch?ng vi?c s?a ??i, b? sung, h?y b? h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng ???c th?c hi?n nh? th? t?c công ch?ng h?p ??ng, giao d?ch quy ??nh t?i Ch??ng này”.

Theo Tài nguyên & Môi tr??ng

 Terrelle Pryor Sr. Authentic Jersey