V?i t?ng m?c ??u t? vô cùng l?n, TNR GoldSeason là d? án tr?ng ?i?m  TNR Holdings Vi?t Nam, ???c ch? ??u t? d?n nhi?u tâm huy?t ??y nhanh ti?n ?? thi công v?i ch?t l??ng công trình v??t tr?i.

Hàng ngày ?ón nh?n hàng tr?m l??t khách th?m quan, hi?n t?i phân khu cao t?ng ?ã thi công ??n nóc  và ti?p t?c hoàn thi?n l?p ??t bên trong.

D??i ?ây là nh?ng hình ?nh m?i nh?t v? ti?n ?? TNR GoldSeason.

Phía ngoài d? án.

Phía bên trong d? án.

 

Tham kh?o d? án TNR Goldseason t?i ??n v? phân ph?i Sàn Giao D?ch Goldland.

Hotline: 0966.001.001 – 0967.001.001

 Sam Darnold Jersey