TNR Goldseason n?m trên ???ng Nguy?n Tuân, tuy?n ???ng n?i các tr?c huy?t m?ch quan tr?ng Nguy?n Trãi, Lê V?n L??ng, Khu?t Duy Ti?n, ???ng Láng. T?a l?c t?i tâm ?i?m k?t n?i tr?c d?c kinh t? phía Tây: C?u Gi?y – Thanh Xuân – Hà ?ông, d? án là ?i?m k?t n?i gi?a các khu v?c kinh t? n?ng ??ng và ti?m n?ng.
Bên c?nh m?ng l??i k?t n?i giao thông thu?n ti?n, TNR Goldseason c?ng ??m b?o kho?ng cách thu?n l?i t?i các công trình d?ch v? và ti?n ích ?ô th?, mang l?i cu?c s?ng thu?n ti?n cho c? dân.

99 ti?n ích ??t tiêu chu?n qu?c t?

Theo ?ó, c? dân s? d? dàng ti?p c?n v?i h? th?ng tr??ng h?c và b?nh vi?n, các trung tâm th??ng m?i l?n. TNR Holdings Vi?t Nam còn ??u t? vào h? th?ng ti?n ích, c?nh quan, ??m b?o không gian s?ng khép kín v?i an ninh b?o v? 3 l?p, h? th?ng b? b?i ngoài tr?i, phòng t?p gym, yoga, spa, trung tâm th??ng m?i, khu vui ch?i gi?i trí cho tr? em, th? vi?n c?ng ??ng…
Theo ch? ??u t?, cu?i tháng 10 n?m nay, nh?ng c?n h? ??u tiên s? ???c bàn giao cho c? dân. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c nh?ng khách hàng ??t mua c?n h? th?i ?i?m này ch? ch? thêm 9 tháng n?a là ?ã có th? nh?n nhà.

Ngoài các ti?n ích n?i khu, d? án còn h?p d?n nh? vi?c ?ã xây xong ph?n thô, g?n bàn giao, t?o nên tâm lý tin t??ng, an toàn v?i ng??i mua. Không c?n lo l?ng r?i ro, khách hàng còn có th? ???c t? mình ki?m tra ch?t l??ng, tr?i nghi?m th?c t?.Ch? ??u t? còn mang ??n các chính sách h?p d?n cho các khách hàng. C? th?, khi mua c?n h? t?i các tòa Spring, Autumn, Summner, khách hàng s? nh?n ngay 3,5 – 5 l??ng vàng SJC 9999 ho?c chi?t kh?u 5-7% giá tr? c?n h? v?i nhi?u ph?n quà th?c t? nh? xe máy Honda SH 150i ,  xe máy Vespa …

D? án chu?n b? ?i vào bàn giao

Khách hàng l?a ch?n thanh toán theo ti?n ?? thông th??ng s? ???c h??ng chi?t kh?u 3,5% giá tr? c?n h? và h? tr? vay v?n v?i lãi su?t 0% trong 24 tháng. Ch??ng trình ?u ?ãi có t?ng chi?t kh?u lên t?i 15% giá tr? c?n h?.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t liên h?:

??n v? phân ph?i chính th?c: Goldland

HOT LINE: 0966 001 001

  Gordie Howe Womens Jersey