Xét theo gi?y phép ??ng ký kinh doanh Goldland Vi?t Nam ???c thành l?p ngày 10/10/2013 v?i thông tin ??y ??:

CÔNG TY C? PH?N ??U T? PHÁT TRI?N GOLDLAND VI?T NAM

Tên giao d?ch: VIET NAM GOLDLAND DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã s? thu?: 0106331435
??a ch?: C?n 4, nhà B, khu thông t?ng, ngõ 343 ??i C?n, Ph??ng Li?u Giai, Qu?n Ba ?ình, Thành ph? Hà N?i
??i di?n pháp lu?t: Hoàng Tu?n Anh D??ng
Ngày c?p gi?y phép: 10/10/2013
Ngày ho?t ??ng: 10/10/2013 (?ã ho?t ??ng 4 n?m)

Tr?i qua 5 n?m phát tri?n Goldland Vi?t Nam ?ã d?n t?o ???c ch? ??ng c?ng nh? uy tín trên th? tr??ng. Luôn ??ng v? phía khách hàng nh?ng Goldland Vi?t Nam c?ng luôn c? g?ng cao nh?t ?? hoàn thành nhi?m v? mà ch? ??u t? giao cho ?ó là bán ??n nh?ng b?t ??ng s?n cu?i cùng c?a d? án. Qua th?i gian Goldland Vi?t Nam c?ng ?ã th?ng tr?m cùng nh?ng khung b?c c?m xúc c?a th? tr??ng, c?ng hái cho mình ???c qu? ng?t nh?ng c?ng không ít l?n g?p khó kh?n. ??i v?i các ??i tác ch? ??u t? Goldland luôn th? hi?n s? quy?t li?t trong kinh doanh và chuyên nghi?p trong cách t? v?n bán hàng. ??i v?i khách hàng chúng tôi ch? c?n s? chân thành. Và cu?i cùng Uy Tín là th? mà Goldland quý h?n Vàng luôn b?ng m?i cách gi? l?i và tích cóp l?i ?? nó càng nhi?u h?n.

bat dong san goldland

Toàn th? công ty Goldland là m?t kh?i, chúng tôi không ??t m?c tiêu th? h?ng c?a Goldland trong th? tr??ng nh?ng chúng tôi ??t m?c tiêu ?? t?t c? cán b? nhân viên trong công ty ??u ph?i có nhà có xe h?i và có ?i?u ki?n ??i s?ng ? m?c khá tr? lên. Chính vì th? nhân s? và con ng??i là ?i?u chúng tôi trú tr?ng nh?t.

goldland

“Mu?n thành công ph?i có truy?n thông” ?ó là quan di?m c?a ông Hoàng Tu?n Anh D??ng – T?ng giám ??c Goldland Vi?t Nam. Công ty ?ã không ng?ng ??u t? phát tri?n vào h? th?ng truy?n thông c?a mình ?? ph?c v? ho?t ??ng kinh doanh c?ng nh? h? tr? khách hàng t?t nh?t. Nh? vào ?i?u này mà nh?ng khách hàng, ??i tác trên toàn qu?c ?ã bi?t nhi?u ??n các th??ng hi?u con c?a Goldland Vi?t Nam Robert Newhouse Authentic Jersey