Luật tiếp cận được thi hành

Tr??c ?ây, quy?n ti?p c?n thông tin c?a ng??i dân c?ng ???c quy ??nh trong m?t s? ?i?u lu?t nh?ng không ??y ??, không ??ng b?, toàn di?n và h? th?ng. Trong khi nhu c?u thông tin c?a ng??i dân ?ang …