10 LƯU Ý PHÁP LÝ KHI MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ

Hi?n nay ?a ph?n ng??i mua nhà không tìm hi?u các quy ??nh pháp lu?t v? vi?c mua bán c?n h? nên có nhi?u tranh ch?p và thi?t h?i x?y ra. Do ?ó, khi giao d?ch mua c?n h?, ?? h?n ch? ph?n nào các r?i ro …